Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Bezpieczeństwo procesowe

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS bezpieczeństwo jest niekwestionowalnym priorytetem. Dotyczy ono zarówno naszych pracowników, pracowników podwykonawców realizujących prace na rzecz naszej firmy, naszych klientów, jak i środowiska naturalnego oraz ludności zamieszkującej tereny usytuowane wokół miejsc, w których prowadzimy naszą działalność.

We wszystkich naszych spółkach stosujemy najlepsze praktyki dotyczące utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa i integralności infrastruktury technicznej.

Do najważniejszych z nich należą:
  • W Grupie LOTOS są to tzw. badania zerowe materiałów i urządzeń, utrzymanie ruchu oparte na działaniach predykcyjnych i prewencyjnych, program inspekcji i testów dozorowych, program badań nieniszczących (Non Destructive Testing) – badania grubości ścianek aparatów i rurociągów, program RBI (Risk Based Inspection), cykliczne remonty instalacji technologicznych, realizacja corocznych planów przeglądów profilaktycznych urządzeń, monitoring korozji, testy funkcjonalne systemów zabezpieczeń i blokad technologicznych, zarządzanie krytycznością urządzeń w zakresie czasu reakcji, a także zarządzanie zasobami części zamiennych i zakresami badań profilaktycznych.
  • W spółce LOTOS Asfalt prowadzone jest monitorowanie bezpieczeństwa, a odstępstwa w tym zakresie są poddawane działaniom korygującym i zapobiegawczym.
  • W LOTOS Infrastruktura istnieje monitoring wizyjny obiektów, monitoring szczelności den w zbiornikach, monitoring zapełnienia zbiorników – zabezpieczenie przed przelaniem i monitoring tac przeciwrozlewczych zbiorników.
  • W spółce LOTOS Oil Sp. z o.o. z kolei prowadzony jest rejestr wyposażenia pomiarowego, który uwzględnia okresy wymaganych sprawdzeń, wzorcowań czy legalizacji. Instalacje są na bieżąco kontrolowane przez pracowników. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu instalacji produkcyjnych, jak wycieki i nieszczelności lub uszkodzenia elementów konstrukcyjnych budowli, są zgłaszane i likwidowane na bieżąco. Stosowane surowce oraz wytwarzane produkty zaklasyfikowane są pod względem temperatury zapłonu, w większości przypadków, jako pozaklasowe. Dzięki temu ryzyko wystąpienia ich zapłonu lub też wybuchu jest niewielkie. W przypadku rozszczelnienia się zbiornika bądź instalacji negatywny wpływ tego zdarzenia na środowisko został ograniczony do minimum dzięki posadowieniu zbiorników w tacach przeciwrozlewowych o odpowiedniej pojemności. Część z posiadanych zbiorników wyposażona została także w drugie dna wraz z systemem informującym o wystąpieniu nieszczelności. W spółce obowiązuje Procedura OIL.47.01.00.00 reagowanie na awarie i sytuacje kryzysowe, której celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego zarządzania sytuacją kryzysową, tak by jej wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, a także straty finansowe były ograniczone do minimum.

Dzięki naszym działaniom profilaktycznym, prowadzonym na wielu płaszczyznach, wypadki w naszych zakładach są incydentami niezwykle rzadkimi. Sytuacje niebezpieczne staramy się identyfikować na jak najwcześniejszym etapie.

W 2018 roku zarejestrowaliśmy 32 zdarzenia związane z bezpieczeństwem procesowym.

  • 24 z nich zostały rozpoznane we wczesnej fazie przypadków (zaliczane do kategorii Tier 2), co pozwoliło na szybkie działanie i zapobiegnięcie przekształceniu się w zagrożenie pierwszego stopnia.
  • 8 zdarzeń zaliczonych zostało do kategorii Tier 1, tj. zagrożeń pierwszego stopnia.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie