Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Wyzwania i globalne prognozy na przyszłość

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Wydobycie

Na rentowność działalności wydobywczej Grupy Kapitałowej LOTOS mają wpływ liczne regulacje prawne, wynikające z prawa geologicznego i górniczego w Polsce, regulacje Unii Europejskiej oraz międzynarodowe konwencje w zakresie m.in. zagadnień ochrony środowiska naturalnego. W najbliższej przyszłości kluczowe będą:

  • planowane zmiany regulacji podatkowych dotyczących wydobycia węglowodorów,
  • dalsze wprowadzanie bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
  • wzrost wysokości obowiązkowych zabezpieczeń na poczet ryzyka spowodowania szkód w środowisku naturalnym,
  • zmiany regulacji nakładających obowiązek utrzymywania zapasów ropy naftowej i wybranych produktów naftowych.

Według prognoz ekonomistów ceny ropy naftowej utrzymają się w przedziale 40 – 70 $/bbl.

W takich warunkach, aby zarabiać i wciąż pozostać atrakcyjnym dla inwestorów, należy obniżać koszty wydobycia – wprowadzać zarówno innowacyjne technologie, jak i modele współpracy.

Działalność rafineryjna

Na rentowność działalności rafineryjnej bezpośrednio wpływają wahania cen ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wysokość i struktura popytu na produkty naftowe razem z podażą. Według analiz agencji rynku energii – JBC Energy, globalny popyt na produkty rafineryjne powinien utrzymać tendencję wzrostową.

Kontynuacja rozwoju gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej może generować dalszy wzrost zużycia paliw zmierzający do poziomu Europy Zachodniej.

Z perspektywy producentów paliw, to właśnie rynek Europy Środkowo-Wschodniej rokuje lepiej, gdyż będzie rozwijał się w kolejnych latach.

W ocenie Grupy Kapitałowej LOTOS zapotrzebowanie na produkty naftowe, w szczególności olej napędowy i paliwo lotnicze, powinno zauważalnie wzrosnąć także w Polsce.

PROGNOZOWANY POPYT NA NAJWAŻNIEJSZE PALIWA TRANSPORTOWE
(BENZYNY, OLEJ NAPĘDOWY, LEKKI OLEJ OPAŁOWY, PALIWO LOTNICZE W MLN TON) EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA

Źródło: Strategia Grupy LOTOS na lata 2017 - 2022

EUROPA: PROGNOZA POPYTU NA KLUCZOWE PRODUKTY I BILANS MIĘDZYNARODOWY
(MLN BOE/D) IMPORT NETTO
Pb (bezołowiowa)
  • spadek popytu o 13%
  • wzrost eksportu benzyn do 1,4 mln boe/d
JET
  • wzrost popytu o 10%
  • wzrost importu paliwa lotniczego i nafty do 0,5 mln boe/d
ON
  • wzrost popytu o 3%
  • wzrost importu oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego do 1,0 mln boe/d

Źródło: Strategia Grupy LOTOS na lata 2017 – 2022

Działania administracji rządowej i koncernów paliwowych w ramach tzw. pakietu paliwowego na rzecz przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi produktami naftowymi w Polsce przyczyniły się do jego ograniczenia i dodatkowo wpłynęły na wzrost rejestrowanego popytu na olej napędowy.

Regulacje IMO 2020 i odsiarczone paliwa dla statków

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO – International Maritime Organization) od lat zaostrza normy zawartości siarki w paliwie dla jednostek pływających. 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie kolejne regulacje, dotychczas dopuszczalna zawartość na poziomie 3,5% zostanie obniżona do 0,5%, a w obszarach emisji kontrolowanej (obejmujących m.in. Europę) do 0,1%.

Projekt inwestycyjny EFRA jest po części odpowiedzią Grupy LOTOS S.A. na regulacje IMO. Uwzględnia on budowę instalacji koksowania z myślą o wytwarzaniu paliw do sprzedaży zgodnie z nowymi normami.

Przewidywania i prognozy dla sektora rafineryjnego

Czynniki makroekonomiczne wciąż będą miały istotny wpływ na sytuację w sektorze. Jednym z podstawowych zagrożeń w obszarze rafinacji ropy naftowej w Europie będzie rosnąca konkurencja rafinerii z Bliskiego Wschodu oraz z Rosji. Możemy się spodziewać, że głównym rynkiem zbytu dla tych rafinerii stanie się region śródziemnomorski. Zmieni to łączny bilans paliwowy Europy.

Szanse dostrzegamy we wprowadzeniu w 2020 roku regulacji IMO, które mogą wpłynąć na wzrost popytu na frakcje średnie. Może to skutkować wzrostem marż dla frakcji średnich oraz ich spadkiem dla frakcji ciężkich. Z kolei wzrost konsumpcji benzyn przez klientów detalicznych może być wspierany przez korzystny poziom cen w detalu, będących pochodną niskich, stabilnych cen produktu oraz surowca.

Przewidujemy również zamknięcie mniejszych, przestarzałych technologicznie rafinerii, przeprowadzone w wyniku optymalizacji aktywów przez europejskie koncerny paliwowe.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie