Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Otoczenie makroekonomiczne Grupy Kapitałowej LOTOS w 2018 roku

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Grupa Kapitałowa LOTOS jest aktywnym uczestnikiem rynku paliwowego, na który wpływa poprzez swoją działalność, jak również sama na bieżąco reaguje na zmiany zachodzące w branży. Dlatego w ramach określania strategicznych kierunków rozwoju LOTOS uwzględnia prognozy i megatrendy, które oddziałują na jej biznes.

Na rynku ropy naftowej i gazu ziemnego głównymi czynnikami kształtującymi ceny są zmiany w strukturze zaludnienia na świecie oraz wahania globalnych i regionalnych wartości podaży i popytu.

Poza tym na notowania ropy naftowej wpływają:
  • sytuacja makroekonomiczna,
  • globalna i regionalna kondycja gospodarcza,
  • działalność handlowa podmiotów działających na rynku,
  • warunki pogodowe i klęski żywiołowe,
  • dostępność i koszt budowy lub korzystania z instalacji transportowych oraz przetwórczych,
  • cena, dostępność i dotacje rządowe dla alternatywnych źródeł energii i nowych technologii
  • kurs dolara amerykańskiego.

Rośnie konsumpcja, bo jest nas więcej

Liczba ludności na świecie przez ostatnie pół wieku rosła średnio o 1,6% rocznie i w 2018 roku wyniosła aż 7,63 mld. Towarzyszył temu wzrost zapotrzebowania na ropę naftową (rocznie średnio o 2,3%).

KONSUMPCJA ROPY NAFTOWEJ W OBU AMERYKACH, EUROPIE, CHINACH I INDIACH
(MLN BBL/D)

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie danych
Międzynarodowej Agencji Energii, www.iea.org

Wzrost gospodarczy a wahania podaży i popytu

Rok 2018 przyniósł widoczne zmiany globalnych i regionalnych wartości podaży i popytu ropy naftowej. Był również okresem intensywnego rozwoju gospodarczego na świecie. Według wyliczeń OECD światowy wzrost gospodarczy wyniósł 3,7%. Dodatnią koniunkturę można było obserwować szczególnie w dynamicznie rozwijających się krajach, takich jak Chiny i Indie.

Dynamika PKB w okresie 2017–2018
2017 2018 % r/r
Gospodarka globalnie 3,8% 3,7% -0,1%
Kraje rozwijające się 4,7% 4,6% -0,1%
Strefa EURO 2,4% 1,8% -0,6%
USA 2,2% 2,9% 0,7%
Chiny 6,9% 6,6% -0,3%
Indie 6,7% 7,3% +0,6%

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie World Economic Outlook Update

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie