Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie
Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Grupy Kapitałowej LOTOS

mln PLN mln EUR
za rok 2018 za rok 2017 za rok 2018 za rok 2017
Przychody ze sprzedaży 30.121,7 24.185,6 7.059,4 5.697,8
Zysk operacyjny 2.981,3 2.228,5 698,7 525
Zysk przed opodatkowaniem 2.722,6 2.447,7 638,1 576,6
Zysk netto 1.587,4 1.671,8 372 393,9
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1.587,4 1.671,8 372 393,9
Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym - - - -
Całkowite dochody/(straty) ogółem 1.515,9 2.286,5 355,3 538,7
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1.515,9 2.286,5 355,3 538,7
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.327,5 3.126,5 545,5 736,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.086,6) (1.448,7) (254,7) (341,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1.235,0) (482,7) (289,4) (113,7)
Przepływy pieniężne netto razem 5,9 1.195,1 1,4 281,6
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 8,59 9,04 2,01 2,13
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 8,59 9,04 2,01 2,13
mln PLN mln EUR
Stan na
31.12.2018
Stan na
31.12.2017
Stan na
31.12.2018
Stan na
31.12.2017
Aktywa razem 22.223,9 21.171,2 5.168,3 5.075,9
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 12.034,7 10.712,4 2.798,8 2.568,4
Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0 0
Kapitał własny razem 12.034,8 10.712,5 2.798,8 2.568,4

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

na dzień 31.12.2018 na dzień 31.12.2017
1 EUR = 4,3000 PLN 1 EUR = 4,1709 PLN

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

za rok 2018 za rok 2017
1 EUR = 4,2669 PLN 1 EUR = 4,2447 PLN

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie