Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

za rok 2018

Nota Kapitał podstawowy Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem
1 stycznia 2018 184,9 2.228,3 (225,2) 8.432,2 92,2 10.712,4 0,1 10.712,5
Wpływ zmiany polityki rachunkowości 4 - - - (8,7) - (8,7) - (8,7)
1 stycznia 2018 184,9 2.228,3 (225,2) 8.423,5 92,2 10.703,7 0,1 10.703,8
Zysk netto 11 - - - 1.587,4 - 1.587,4 - 1.587,4
Inne całkowite dochody/(straty) netto - - (63,0) 0,1 (8,6) (71,5) - (71,5)
Całkowite dochody/(straty) ogółem - - (63,0) 1.587,5 (8,6) 1.515,9 - 1.515,9
Dywidenda 12 - - - (184,9) - (184,9) - (184,9)
31 grudnia 2018 184,9 2.228,3 (288,2) 9.826,1 83,6 12.034,7 0,1 12.034,8
1 stycznia 2017 184,9 2.228,3 (812,8) 6.945,4 65,0 8.610,8 0,1 8.610,9
Zysk netto 11 - - - 1.671,8 - 1.671,8 - 1.671,8
Inne całkowite dochody/(straty) netto - - 587,6 (0,1) 27,2 614,7 - 614,7
Całkowite dochody/(straty) ogółem - - 587,6 1.671,7 27,2 2.286,5 - 2.286,5
Dywidenda - - - (184,9) - (184,9) - (184,9)
31 grudnia 2017 184,9 2.228,3 (225,2) 8.432,2 92,2 10.712,4 0,1 10.712,5

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie