Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

za rok 2018

Nota 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 13 8.742,4 8.761,5
Aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu 13 151,9 163,2
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego 13 3.044,0 2.404,2
Aktywa niematerialne segmentu wydobywczego 13 338,0 304,8
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 14 117,2 106,5
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10.3 149,6 415,4
Pochodne instrumenty finansowe 23 9,1 2,7
Pozostałe aktywa długoterminowe 15 525,8 303,8
Aktywa trwałe razem 13.078,0 12.462,1
Aktywa obrotowe
Zapasy 16 4.848,9 3.559,6
- w tym zapasy obowiązkowe 2.886,9 2.098,7
Należności z tytułu dostaw i usług 15 1.880,4 2.677,0
Należności z tytułu podatku dochodowego 2,4 1,3
Pochodne instrumenty finansowe 23 15,3 161,8
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 15 457,6 388,7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 1.941,3 1.920,7
Aktywa obrotowe razem 9.145,9 8.709,1
Aktywa razem 22.223,9 21.171,2
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 18 184,9 184,9
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 19 2.228,3 2.228,3
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych 20 (288,2) (225,2)
Zyski zatrzymane 9.826,1 8.432,2
Różnice kursowe z przeliczenia 83,6 92,2
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 12.034,7 10.712,4
Udziały niekontrolujące 0,1 0,1
Kapitał własny razem 12.034,8 10.712,5
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 22 2.345,3 2.738,3
Pochodne instrumenty finansowe 23 6,9 6,7
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 10.3 324,9 277,7
Świadczenia pracownicze 24 170,4 169,3
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 1.196,8 1.072,4
Zobowiązania długoterminowe razem 4.044,3 4.264,4
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 22 1.538,7 1.687,6
Pochodne instrumenty finansowe 23 47,4 72,7
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 1.913,7 2.201,7
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 565,3 210,0
Świadczenia pracownicze 24 156,2 145,3
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 1.923,5 1.877,0
Zobowiązania krótkoterminowe razem 6.144,8 6.194,3
Zobowiązania razem 10.189,1 10.458,7
Kapitał własny i zobowiązania razem 22.223,9 21.171,2


Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie