Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

za rok 2018, sporządzone metodą pośrednią

Nota 2018 2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk netto 1.587,4 1.671,8
Korekty: 1.106,7 1.804,9
Podatek dochodowy 10.1 1.135,2 775,9
Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 14 (3,3) (3,2)
Amortyzacja 9.1 722,7 844,3
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych 190,5 72,3
Odsetki i dywidendy 133,5 146,2
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej 8,0 8,6
Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 9.3; 9.4 (271,7) 83,6
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 9.5; 9.6 7,2 (314,1)
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności z tytułu dostaw i usług 796,6 (425,3)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów (157,3) 160,1
(Zwiększenie) stanu zapasów (1.256,7) (230,9)
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (288,0) 483,5
Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw 77,6 194,8
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych 12,4 9,1
Podatek dochodowy zapłacony (366,6) (350,2)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.327,5 3.126,5
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Dywidendy otrzymane - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 3,2 2,1
Dywidendy otrzymane od jednostek pozostałych 1,7 1,7
Odsetki otrzymane 6,2 11,3
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 8,3 4,3
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych (967,2) (1.439,2)
Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 14 (7,6) (5,4)
Lokaty 8,0 (8,0)
Depozyt zabezpieczający 27,0 25,3
Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego (226,3) (42,9)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 60,1 2,8
Inne wydatki inwestycyjne - (0,7)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.086,6) (1.448,7)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów 22.1 366,6 925,8
Emisja obligacji 22.3 128,2 296,1
Wydatki z tytułu spłaty kredytów 22.1 (1.109,5) (1.223,4)
Wydatki z tytułu spłaty pożyczek 22.2 (12,8) (12,8)
Wykup obligacji 22.3 (214,8) (160,2)
Zapłacone odsetki (224,3) (203,3)
Zapłacone dywidendy 12 (184,9) (184,9)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (33,0) (36,8)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 49,5 116,8
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.235,0) (482,7)
Przepływy pieniężne netto razem 5,9 1.195,1
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 11,8 (5,3)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 17,7 1.189,8
Środki pieniężne na początek okresu 1.920,6 730,8
Środki pieniężne na koniec okresu 17 1.938,3 1.920,6

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie