Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie
Dodatkowe informacje i objaśnienia   INDEKS NOT
1.    Informacje ogólne PDF
2.    Skład Grupy Kapitałowej oraz jego zmiany PDF XLS
3.    Podstawa sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych PDF
4.    Nowe standardy i interpretacje PDF
5.    Zastosowanie założeń, szacunków i osądów w rachunkowości PDF
6.    Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych oraz zmiana zasad rachunkowości PDF
7.    Zasady rachunkowości PDF XLS
8.    Segmenty działalności PDF XLS
9.    Przychody i koszty PDF XLS
10.    Podatek dochodowy PDF XLS
11.    Zysk netto przypadający na jedną akcję PDF XLS
12.    Dywidendy PDF
13.    Rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne PDF XLS
14.    Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności PDF XLS
15.    Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa PDF XLS
16.    Zapasy PDF XLS
17.    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PDF XLS
18.    Kapitał podstawowy PDF XLS
19.    Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji PDF XLS
20.    Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych PDF XLS
21.    Zyski zatrzymane PDF
22.    Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PDF XLS
23.    Pochodne instrumenty finansowe PDF XLS
24.    Świadczenia pracownicze PDF XLS
25.    Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rezerwy PDF XLS
26.    Instrumenty finansowe PDF XLS
27.    Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym PDF XLS
28.    Zarządzanie kapitałem PDF XLS
29.    Zobowiązania i aktywa warunkowe PDF
30.    Informacje o podmiotach powiązanych PDF XLS

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie