Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem w Grupie Kapitałowej LOTOS

Suma [Mg]

Całkowita waga odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych
Według metody postępowania
Odpady niebezpieczne Odpady inne niż niebezpieczne
Powtórne wykorzystanie odpadu 0,00 41,10
Recykling (w tym recykling organiczny, np., kompostowanie) 921,32 1 274,50
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 5 296,40 8 461,27
Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo) 1 255,21 8,83
Składowanie na składowiskach odpadów 0,00 109,37
Wprowadzanie do głębokich studni 0,00 0,00
Przechowywanie na terenie zakładu 0,04 0,03
Inne 593,96 729,76
Suma 8 066,9 10 624,9

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie