Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Wskaźniki środowiskowe

Spis Stron Sekcji
 1. Wykorzystywane materiały/ surowce wg masy lub objętości
 2. Zużycie energii przez organizację
 3. Efektywność energetyczna
 4. Łączny pobór wód
 5. Procent oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystywanej
 6. Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi
 7. Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem
 8. Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
 9. Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2)
 10. Intensywność emisji gazów cieplarnianych
 11. Emisje substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO albo HCFC)
 12. Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza
 13. Całkowita objętość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia
 14. Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
 15. Łączna liczba i objętość istotnych wycieków
 16. Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne
 17. Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji
 18. Objętość węglowodorów spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery
 19. Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji
 20. Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach
 21. Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału
 22. Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dot. ochrony środowiska
 23. Wydatki Grupy Kapitałowej LOTOS na ochronę środowiska i inwestycje

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie