EN

Środowisko

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej LOTOS, a dążenie do ograniczenia wpływu...

Strategia wobec zmian klimatu

Aspekty klimatyczne z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia, szczególnie dla spółek z branży...

Emisje gazów cieplarnianych

Najistotniejszym źródłem wpływu na środowisko wynikającym z naszej działalności jest emisja gazów do atmosfery....

Wytwarzanie i zużycie energii

Działamy w sposób systemowy, a podstawowym celem jest optymalizacja zużycia energii. Na bieżąco monitorujemy...

Surowce

Swoją działalność produkcyjną i wydobywczą prowadzimy zgodnie z najostrzejszymi wymogami ochrony środowiska....

Odpady

Preferujemy najbardziej korzystne dla środowiska metody zagospodarowania odpadu, takie jak recykling i odzysk, natomiast...

Woda i ścieki

Z zasobów wody korzystamy na podstawie pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych. Nasza działalność nie wpływa w...

Inne emisje do atmosfery (poza gazami cieplarnianymi)

Dane na temat emisji innych substancji do atmosfery są monitorowane na poziomie skonsolidowanym, tj. całej Grupy...

Bioróżnorodność

W pobliżu rafinerii Grupy LOTOS znajduje się rezerwat przyrody Ptasi Raj należący do obszaru Natura 2000 „Ostoja w...