Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Wyniki finansowe i osiągnięcia operacyjne

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
KAPITAŁY

Rekordowe wyniki i zrównoważone zarządzanie kapitałem finansowym

Ubiegły rok był dla Grupy Kapitałowej LOTOS dobry pod względem finansowym. Odnotowaliśmy istotnie wyższe przychody ze sprzedaży niż w roku 2017, co wiązało się przede wszystkim z wyższymi notowaniami ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. Wzrósł też średni statystyczny przychód netto przypadający na jedną tonę oraz wolumen sprzedawanych przez nas produktów, towarów i materiałów ropopochodnych. Największy wzrost zanotowaliśmy w kategorii olejów napędowych oraz produktów ciężkich. W związku z wyższą sprzedażą wzrosły też jej koszty.

FINANSE GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

30,121 mld PLN

całkowite przychody ze sprzedaży w 2018 r.


24,5% – wzrost przychodów w stosunku do 2017 r.

2 455 zł/t (toe)

średni statystyczny przychód netto ze sprzedaży przypadający na 1 tonę w 2018 r.


17,9% – wzrost średniego statystycznego przychodu netto ze sprzedaży przypadający na 1 tonę w stosunku do 2017 r.

5,7 %

wzrost wolumenu sprzedaży produktów, towarów i materiałów ropopochodnych w stosunku do 2017 r.

7,3 %

wzrost jednostkowej marży ze sprzedaży w 2018 r. w stosunku do 2017 r.

4,529 mld PLN

skonsolidowany zysk ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS


13,5% – wzrost skonsolidowanego zysku ze sprzedaży w stosunku do 2017 r.

25,592 mld PLN

koszt własny sprzedaży w 2018 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS


26,7% – wzrost kosztu własnego sprzedaży w Grupie Kapitałowej LOTOS w stosunku do 2017 r.

230 mln PLN

dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w 2018 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS

Na wzrost poziomu naszego zysku operacyjnego w 2018 roku wpływ miały głównie wyższe średnioroczne ceny ropy i gazu ziemnego, wyższe marże na główne produkty rafineryjne, rosnący trend notowań ropy i produktów naftowych w okresie 3 kwartałów 2018 roku oraz wzrost wolumenu sprzedaży.

Wyższe przychody oraz wynik operacyjny segmentu wydobywczego w 2018 roku były przede wszystkim efektem wzrostu notowań ropy Brent dtd (+31,4%) i gazu ziemnego (+38,8%) na rynkach światowych.

Z kolei wyższy poziom przychodów ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu w 2018 roku był głównie wynikiem wyższej o 17% średniej ceny sprzedaży, związanej z wyższymi notowaniami produktów naftowych na rynkach światowych, skorygowanej niższym kursem dolara, a także wyższym wolumenem sprzedaży produktów naftowych. Wyższy o 11,4% (vs. 2017) wynik operacyjny w tym segmencie związany jest między innymi z przeprowadzonym w 2017 roku postojem remontowym „Wiosna 2017”.

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

2,98 mld PLN

zysk operacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2018 r.

1,59 mld PLN

zysk netto Grupy Kapitałowej LOTOS w 2018 r.

1,93 mld PLN

zysk operacyjny w segmencie produkcji i handlu

1,05 mld PLN

zysk operacyjny w segmencie wydobywczym

30,12 mld PLN

przychody ze sprzedaży

5,94 mld PLN

wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do 2017 r.

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS:
2018 2017
mln zł % udział mln zł % udział
Benzyny 4 450,5 14,8% 3 682,2 15,2%
Benzyna surowa 1 157,1 3,8% 859,6 3,6%
Oleje napędowe 15 009,3 49,8% 11 864,5 49,1%
Paliwa bunkrowe 201,2 0,7% 121,3 0,5%
Lekki olej opałowy 640,4 2,1% 646,9 2,7%
Produkty ciężkie 3 133,8 10,4% 2 314,8 9,6%
Paliwo lotnicze 1 421, 7 4,7% 913,1 3,8%
Oleje smarowe 278,5 0,9% 297,3 1,2%
Oleje bazowe 587,3 2,0% 488,6 2,0%
Gazy płynne 543,8 1,8% 496,1 2,0%
Ropa naftowa towar 320,8 1,1% 432,6 1,8%
Ropa naftowa produkt 285,4 0,9% 252,2 1,0%
Gaz ziemny 662,1 2,2% 574,7 2,4%
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 563,7 1,9% 440,5 1,8%
Pozostałe produkty, towary i materiały 537,4 1,8% 463,2 1,9%
Usługi 420,3 1,4% 488,5 2,0%
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych -91,6 -0,3% -150.5 -0,6%
Razem 30 121,7 100,0% 24 185,6 100,0%
Sprzedaż krajowa 23 263,0 77,2% 19 090,5 78,9%
Sprzedaż zagraniczna 6 858,7 22,8% 5 095,1 21,1%
Aktywa

Wśród głównych zmian w pozycjach aktywów należy wymienić:

  • wyższy o 1,3 mld PLN poziom zapasów, przede wszystkim ropy naftowej i produktów rafineryjnych, związany głównie z wyższym wolumenem zapasów ropy (w tym zapasów obowiązkowych), produktów i półproduktów naftowych oraz wyższymi cenami na koniec 2018 roku w porównaniu z cenami na koniec 2017 roku,
  • wyższy o 639,8 mln PLN poziom rzeczowych aktywów trwałych segmentu wydobywczego, głównie w związku z odwróceniem odpisów aktualizujących nakłady na YME,
  • spadek o 796,6 mln PLN poziomu należności z tytułu dostaw i usług, głównie na skutek sprzedaży ropy naftowej w grudniu 2017 roku w ramach realizacji kontraktów z Agencją Rezerw Materiałowych,
  • spadek o 265,8 mln PLN stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego, przede wszystkim w związku z odwróceniem odpisów aktualizujących nakłady na YME oraz wpływem środków z ubezpieczenia wadliwej platformy na złożach YME,
  • wyższy o 290,9 mln PLN poziom pozostałych aktywów, związany przede wszystkim ze środkami na rachunku Escrow na likwidację złoża Sleipner
  • niższy o 140,1 mln PLN poziom dodatniej wyceny pochodnych instrumentów finansowych.

W ubiegłym roku wzrósł również stan kapitału własnego Grupy Kapitałowej LOTOS. Wzrost ten nastąpił głównie na skutek wzrostu poziomu zysków zatrzymanych o 1,4 mld PLN pomniejszonego o odniesione na kapitał rezerwowy ujemne różnice kursowe z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych, skorygowane o efekt podatkowy w kwocie -63,0 mln PLN.

KAPITAŁ WŁASNY

12,03 mld PLN

poziom kapitału własnego na koniec 2018 r.

1,32 mld PLN

wzrost stanu kapitału własnego Grupy Kapitałowej LOTOS w stosunku do 2017 r.

54,2 %

udział kapitału własnego w sumie pasywów w 2018 r.

3,6 %

wzrost udziału kapitału własnego w sumie pasywów w stosunku do 2017 r.

GŁÓWNE ZMIANY W POZYCJACH ZOBOWIĄZAŃ (-269,6 MLN PLN):

+170,9 mln PLN

wzrost stanu pozostałych zobowiązań i rezerw (głównie zawiązane rezerwy w segmencie produkcji i handlu i zaktualizowane rezerwy w segmencie Upstream)

+355,3 mln PLN

wzrost stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego

-288,0 mln PLN

spadek poziomu zobowiązań z tytułu dostaw i usług

-541,9 mln PLN

spadek stanu kredytów, pożyczek, obligacji oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego głównie na skutek spłaty części kredytów inwestycyjnych jednostki dominującej, kredytów LOTOS Norge oraz AB LOTOS Geonafta oraz w związku z wykupem części obligacji wyemitowanych przez Grupę

W 2018 roku zmniejszył się dług finansowy Grupy Kapitałowej LOTOS w stosunku do roku 2017. Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego wyniósł 16,1% i obniżył się o 7,3 punktu procentowego.

ZADŁUŻENIE

3,88 mld PLN

dług finansowy Grupy Kapitałowej LOTOS pod koniec 2018 r.

541,9 mln PLN

spadek długu finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS w stosunku do 2017 r.

1,94 mld PLN

dług finansowy netto na koniec 2018 r.

Stan naszych środków pieniężnych na koniec 2018 roku, uwzględniający zadłużenie w rachunkach bieżących, wyniósł 1,94 mld PLN i był wyższy o 17,7 mln PLN niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wiązały się z głównie z wypracowanym zyskiem netto, powiększonym o amortyzację, podatek dochodowy i spadek stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz zmniejszonym o wzrost stanu zapasów, odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oraz spadek stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Ujemne przepływy z działalności operacyjnej obejmowały przede wszystkim wydatki związane z realizacją kluczowych rozwojowych projektów inwestycyjnych, w szczególności projektu EFRA, oraz z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ze złóż norweskich i bałtyckich, a także środki na rachunku Escrow na likwidację złoża Sleipner.

Natomiast ujemne przepływy z działalności finansowej wynikały głównie z tytułu zaciągniętych kredytów, wydatków z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz zapłaconych odsetek, zapłaconej dywidendy, ujemnego salda wpływów z tytułu emisji i wydatków z tytułu wykupu obligacji Grupy.

1,94 mld PLN

stan środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej LOTOS uwzględniający zadłużenie w rachunkach bieżących pod koniec 2018 r.

2,33 mld PLN

dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wygenerowane w 2018 r.

-1,09 mld PLN

ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wygenerowane w 2018 r.

-1,24 mld PLN

ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej

Inwestujemy w przyszłość

W 2018 roku Grupa Kapitałowa LOTOS poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie ponad 1 mld PLN, z czego najistotniejszą pozycję stanowiły nakłady związane z projektem instalacji opóźnionego koksowania (Projekt EFRA), wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, dotyczące głównie złóż B8 na Morzu Bałtyckim, Sleipner oraz YME na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej LOTOS poniesione w 2018 roku

w podziale na kluczowe projekty inwestycyjne w segmencie produkcji i handlu (w mln PLN)

Segment produkcji i handlu 2018
EFRA 290,4
Rozwój sieci stacji paliw 63,5
Węzeł Odzysku Wodoru (WOW) 11,5
Pozostałe 77,8
Razem 443,2
Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej LOTOS poniesione w 2018 roku

w podziale na kluczowe projekty inwestycyjne w segmencie wydobywczym (w mln PLN)

Segment wydobywczy 2018
Złoża B8 132,8
Norwegia Sleipner 127,4
Norwegia Heimdal 14,7
Norwegia YME 212,9
Pozostałe 73,0
Razem 560,8

Wspieramy rozwój gospodarczy

Jako druga największa spółka paliwowa w bezpośredni i pośredni sposób wpływamy na gospodarkę naszego kraju. Rozwój regionów, w których działamy, napędzają m.in. odprowadzane przez nas podatki oraz zdywersyfikowana sieć dostawców.

Koszty z tytułu podatków i opłat Grupy Kapitałowej LOTOS (w mln PLN)
Podatki i opłaty wg krajów 2018
Polska 509,1
Norwegja 21,6
Litwa 11,0
Razem 541,7

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców, poprawiając warunki rozwoju dla małego i średniego biznesu. Ważną rolę w wywieraniu pozytywnego wpływu ekonomicznego odgrywa jedna z naszych spółek – LOTOS Oil. Współpracuje ona z licznymi lokalnymi dostawcami towarów i usług, dla których nawiązanie relacji biznesowych z marką LOTOS jest niewątpliwą szansą na wzrost. Ma to także swoje odzwierciedlenie w powstawaniu kolejnych miejsc pracy w regionach, w których te przedsiębiorstwa działają.

W 2018 roku 20,80% naszego budżetu zakupowego trafiło do lokalnych firm z Gdańska i okolic.

Jesteśmy liczącym się pracodawcą nie tylko na Pomorzu, ale dzięki sieci naszych stacji paliw, również w innych rejonach kraju. W Grupie Kapitałowej LOTOS zatrudniamy w sumie 5 045 osób. Z tytułu zatrudnienia w 2018 roku wypłaciliśmy 761,6 mln zł świadczeń pracowniczych.

Pieniądze wypłacane naszym pracownikom i dostawcom przyczyniają się w pośredni sposób do poprawy sytuacji ekonomicznej regionów, w których działamy. Dokonywane przez nich obroty pieniężne wspierają inne lokalne przedsiębiorstwa oraz wpływają na poprawę jakości życia lokalnych społeczności.

Naszą szeroką gamą produktów staramy się także niwelować ograniczenia w dostępie do dóbr konsumpcyjnych dla osób o niższym dochodzie. Produkty LOTOS Oil są łatwo dostępne i występują na różnych poziomach cenowych, co umożliwia dostęp do nich szerokiej gamie odbiorców – zarówno tych zamożnych, jak i z niskimi dochodami.

W ramach Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzimy też szereg działań innowacyjnych i proefektywnościowych zmniejszających koszty procesów i energii. W ten sposób staramy się minimalizować negatywny globalny trend wzrostu cen czynników energii i, co za tym idzie, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie