Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

X Raport Zintegrowany Grupy Kapitałowej LOTOS

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

W 2009 roku, jako pierwsza spółka w Polsce, wprowadziliśmy nowy model raportowania, spełniający jednocześnie wymogi sprawozdawczości finansowej oraz raportowania z dziedziny zrównoważonego rozwoju. I w ten właśnie sposób rozpoczęliśmy naszą przygodę z raportowaniem zintegrowanym, która trwa do dziś. Od początku robimy to w pełnym przekonaniu, że transparentność podejmowanych przez nas działań jest sprawą kluczową dla rozwoju naszego biznesu. Proces zbierania istotnych danych i ich publikacja są także ważnym elementem strategii biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS oraz strategii CSR, które zakładają aktywny dialog z jej interesariuszami.

W tym roku mamy przyjemność zeprezentować Państwu dziesiąty, jubileuszowy Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS, w którym podsumowujemy działalność całej organizacji w 2018 roku. Publikacją, podobnie jak w latach ubiegłych, chcemy przybliżyć naszym interesariuszom informacje na temat sposobu funkcjonowania Grupy Kapitałowej, jej modelu biznesowego, strategii, procesu budowy wartości, a także dzielić się wynikami i osiągnięciami z perspektywy wszystkich naszych kapitałów.

Informacje zawarte w raporcie dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku i opisują stan na koniec roku (w odosobnionych przypadkach, zaznaczonych w treści raportu, dotyczą innego okresu). Raportowanie odbywa się w cyklu rocznym. Ostatni Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS został wydany w 2018 roku i dotyczył 2017 roku.

Raport za 2018 rok, poza Grupą LOTOS S.A., obejmuje swoim zasięgiem wszystkie spółki bezpośrednio zależne:
 • LOTOS Upstream Sp. z o.o.
 • LOTOS Petrobaltic S.A.
 • LOTOS Oil Sp. z o.o.
 • LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
 • LOTOS Serwis Sp. z o.o.
 • LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
 • LOTOS Lab Sp. z o.o.
 • LOTOS Infrastruktura S.A.
 • LOTOS Terminale S.A.
 • LOTOS Kolej Sp. z o.o.
 • LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
 • LOTOS Straż Sp. z o.o.
Dodatkowo, ze względu na ich szczególne znaczenie, charakter działalności i skalę oddziaływania na otoczenie,
do raportowania części wskaźników włączono także wybrane spółki pośrednio zależne:
 • AB LOTOS Geonafta
 • LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
 • RCEkoenergia Sp. z o.o.
 • Energobaltic Sp. z o.o.
 • LOTOS Exploration and Production Norge AS.*
 • SPV Baltic Sp. z o.o.

* Zakres raportowania danych dla spółki LOTOS E&P Norge AS jest ograniczony w stosunku do pozostałych ze względu na fakt, że spółka jest licencjobiorcą, przez co wszystkie kwestie środowiskowe
(i inne kwestie operacyjne) są raportowane przez operatorów.

Tegoroczny Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS został przygotowany w oparciu o wytyczne rekomendowane przez International Integrated Reporting Council (IIRC), wytyczne międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) oraz o odpowiadający mu suplement sektorowy dla branży paliwowej i gazowniczej „GRI 4 Sector Disclosures Oil & Gas”. Do 2017 roku spółka raportowała w oparciu o wytyczne standardu GRI G-4, w raporcie za rok 2018 po raz pierwszy wykorzystano wytyczne aktualnego standardu GRI Standards, poziom core.

W tegorocznej edycji raportu ponownie odnieśliśmy się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wskazując nasze szczegółowe działania na rzecz globalnych wyzwań społecznych i środowiskowych. Raport uwzględnia również kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie