Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Matryca istotności

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Matryca sporządzona na podstawie wyników ankiety kierowanej do interesariuszy oraz analizy istotności przeprowadzonej przez konsultantów BETTER/GOODBRAND.

Bardzo istotne – powyżej 80% w ankiecie,
Istotne: - poniżej 80%, powyżej 50% w ankiecie.


Aspekty
Istotność

Wyniki finansowe uzyskane w 2018 roku przez Grupę Kapitałową LOTOS

Zakres zaangażowania Grupy Kapitałowej LOTOS w inicjatywy wspierające rozwój gospodarczy i ekonomiczny kraju

Zarządzanie ryzykiem przy uwzględnieniu zmian zachodzących na rynku i zmian klimatycznych

Ilość i rodzaj rezerw oraz produkcji pozyskiwanych przez LOTOS paliw

Wpływ łańcucha dostaw Grupy Kapitałowej LOTOS na otoczenie

Strategia wobec zmian klimatu

Strony Raportu:

— Środowisko

Zakres wpływu działalności LOTOS na środowisko

Strony Raportu:

— Środowisko

Paliwa alternatywne

Strony Raportu:

— Środowisko

Pobór i źródła wody wykorzystywane w prowadzonej działalności

Materiały i surowce wykorzystywane w prowadzonej działalności

Wpływ na bioróżnorodność i jej ochrona

Emisja gazów cieplarnianych

Gospodarowanie ściekami i odpadami

Zawartość substancji szkodliwych w paliwach

Polityka odzyskiwania produktów i materiałów

Wysokość kar pieniężnych

Skala i polityka zatrudnienia

Działania na rzecz lokalnych społeczności

Strony Raportu:

— Społeczeństwo

Zapobieganie korupcji

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta

Praktyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia i edukacja pracowników

Zarządzanie różnorodnością i równość szans

Przygotowanie na wypadek zagrożeń ludności, w tym procedury bezpieczeństwa i integralność zasobów

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo klientów

Wolontariat pracowniczy

Strony Raportu:

— Pracownicy

Działalność Fundacji LOTOS

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie