Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Jak powstawał Raport?

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Proces definiowania treści tegorocznego raportu został skonstruowany w oparciu o 3 etapy: identyfikację, priorytetyzację oraz walidację. Ponadto przygotowując poszczególne treści, staraliśmy się także sprostać czterem zasadom określanym przez standard:

 • istotności prezentowanych informacji,
 • włączenia w proces tworzenia raportu interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • pokazania szerszego kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz
 • kompletności prezentowanych treści.

W pierwszym etapie procesu stworzyliśmy listę tematów, które są najmocniej powiązane z obszarami naszych oddziaływań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych i jednocześnie są istotne dla naszych interesariuszy. Analizie poddaliśmy także trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz wytyczne strategii agend rządowych i Unii Europejskiej w tym zakresie.

By dowiedzieć się, które z rozpoznanych tematów są najbardziej istotne dla interesariuszy LOTOSU, przeprowadziliśmy internetowe badanie ankietowe wśród wytypowanej grupy ponad 200 interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS oraz wśród fanów Grupy LOTOS na portalu Facebook (umieszczono post z linkiem do ankiety).

Następnie przeprowadziliśmy wywiady pogłębione z członkami zarządu Grupy LOTOS, by poznać ich strategiczną perspektywę i oczekiwania względem raportu. Wnioski płynące z ankiet i spotkań z prezesami pozwoliły nam dokonać finalnej priorytetyzacji tematów do tegorocznego raportu. Pod uwagę wzięte zostały dwa kluczowe aspekty: znaczenie danego tematu dla funkcjonowania i oddziaływania Grupy Kapitałowej LOTOS oraz znaczenie dla oceny i decyzji interesariuszy. Zastosowane kryteria pozwoliły na wyłonienie aspektów raportowania o różnym poziomie istotności dla LOTOSU i dla otoczenia w podziale na trzy grupy: niska istotność, średnia istotność, wysoka istotność.

Aspekty, które znalazły się w grupie zagadnień najbardziej istotnych, ostatecznie zostały poddane walidacji, a więc zweryfikowane zostało oddziaływanie LOTOSU do wewnątrz i do otoczenia. Pełną listę aspektów przyporządkowanych do grup istotności prezentuje Matryca Istotności. Następnie do każdego z nich przyporządkowane zostały aspekty wskazane w standardzie GRI oraz w odpowiadającym mu suplemencie sektorowym.

W proces identyfikacji i walidacji istotnych aspektów do raportu oraz opracowania jego treści zaangażowani byli: Zarząd Grupy LOTOS S.A., przedstawiciele Kadry Zarządzającej Grupy Kapitałowej LOTOS, zespół kilkudziesięciu pracowników, reprezentujących kluczowe obszary oddziaływania Grupy Kapitałowej LOTOS ze wszystkich spółek i jednostek organizacyjnych poddanych raportowaniu, również kilkudziesięciu przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych LOTOS, którzy wzięli udział w badaniu online.

W ramach badania nasi interesariusze nie tylko oceniali, które z zaproponowanych im tematów są z ich perspektywy istotne, zgłaszali także własne propozycje wątków, które ich zdaniem powinny zostać poruszone w raporcie zintegrowanym.

Przygotowując treść tegorocznego raportu, podjęliśmy próbę odpowiedzi na większość z przedstawionych przez nich propozycji.

Wśród nich znalazły się:
 • prognozy rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS na kolejne lata,
 • wpływ na rozwój polskiej gospodarki,
 • strategia wobec zmian klimatu,
 • działania w zakresie badań i rozwoju w zakresie paliw alternatywnych, w tym biopaliw zaawansowanych,
 • efektywność energetyczna,
 • rola rzecznika ds. etyki,
 • działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i publikację raportu serdecznie dziękujemy za ich niezwykle cenny wkład w cały proces.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie