Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Indeks treści GRI

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Profil organizacji
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
102-1 Nazwa organizacji
102-2 Główne marki, produkty i usługi 7
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
102-6 Skala działalności
102-7 Obsługiwane rynki
102-8 Informacje o pracownikach 6 częściowo
102-9 Opis łańcucha dostaw
102-10 Significant changes to the size, structure, form of ownership and supply chain in the reporting period
Informacje nt. zmian znajdują się w Sprawozdanie Zarządu z działalności, str. 134.
102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach
Strategia
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
102-14 Oświadczenie kierownictwa
102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk częściowo
Etyka i integralność
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
102-16 Wartości, zasady, standardy i normy postępowania w organizacji 10
102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych 10
Ład organizacyjny
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
102-18 Struktura zarządcza organizacji
102-22 Skład najwyższego organu zarządczego wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ zarządczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania
Zaangażowanie interesariuszy
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi 3
102-42 Podstawy identyfikacji i doboru interesariuszy angażowanych przez organizację
102-43 Podejście organizacji do zaangażowania interesariuszy
102-44 Kluczowe kwestie i tematy wskazywane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji
102-45 Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
102-46 Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic materialności aspektu
102-47 Lista wszystkich istotnych aspektów zidentyfikowanych w procesie definiowania zawartości raportu
102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu
W 2018 roku nie dokonano żadnych korekt względem roku 2017.
102-49 Znaczące zmiany względem poprzedniego okresu raportowania dotyczące zasięgu i zakresu oddziaływania istotnych aspektów
102-50 Okres raportowania
102-51 Data publikacji ostatniego raportu
102-52 Cykl raportowania
102-53 Punkt kontaktowy do skierowania pytań dotyczących raportu lub jego zawartości
102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
102-55 Tabela treści GRI
102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.
Podejście do zarządzania
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: środowiskowym, społecznym, praw człowieka, przeciwdziałaniu korupcji, HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru
103-3 Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: środowiskowym, społecznym, praw człowieka, przeciwdziałaniu korupcji, HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru

Wskaźniki szczegółowe

Ekonomiczne

Wyniki ekonomiczne
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych 7
Pośredni wpływ ekonomiczny
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny, w tym skala tego wpływu
Praktyki zakupowe
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
204-1 Udział wydatków przeznaczonych na produkty i usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji
Zapobieganie korupcji
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
205-1 Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane ryzyka 10
205-2 Komunikacja i szkolenia dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnych
10
Zasoby
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
OG1 Wielkość i rodzaj szacowanych potwierdzonych zasobów i produkcji

Środowiskowe

Materiały i surowce
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
301-1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości 8
301-3 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedawanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału 8
Energia
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji 8
302-3 Efektywność energetyczna 8
Woda
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
303-1 Całkowity pobór wody według źródła 7, 8
303-3 Procent i całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystanej
Bioróżnorodność
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
304-1 Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi
304-4 Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem 8
Emisje
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 7, 8
305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych 7, 8
305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych 8
305-6 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową do powietrza 7, 8
305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza 7, 8
Ścieki i odpady
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
306-1 Całkowita objętość ścieków, według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia 8
306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem 8
306-3 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków 8, 9
306-4 Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Konwencji Bazylejskiej – Aneks I, II, III i VIII) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie 8
OG5 Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji 8
OG6 Objętość spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery węglowodorów 8
OG7 Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji 8
Produkty i usługi
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
OG8 Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach
Zgodność z regulacjami
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
307-1 Kwota istotnych kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 8

Społeczne

Zatrudnienie
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region 6
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
403-2 Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów oraz płci 6
Szkolenia i edukacja
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników 6
404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę
Procedura szkolenia i rozwój reguluje jednoznacznie kwestie dostępu do zróżnicowanych form rozwoju w organizacji, z uwzględnieniem wszystkich pracowników, niezależnie od fazy cyklu życia zawodowego. Pracownicy, niezależnie od wieku, mają możliwość podwyższania kompetencji w obszarze: szkoleń, studiów oraz języków obcych. Zapewnia to utrzymanie poziomu kompetencji adekwatnego do wymogów stanowiska przez cały okres zatrudnienia. Organizacja nie ma potrzeby wdrażania specjalnych programów ułatwiających zachowanie ciągłości zatrudnienia, gdyż zapewnia wolne od dyskryminacji warunki umożliwiające przejście całego cyklu zawodowego pracowników.
404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, w podziale na płeć oraz kategorię pracowników 6
Różnorodność i równość szans
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności 6
Społeczności lokalne
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
413-1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju 1
Integralność środków trwałych i bezpieczeństwo procesów (OG)
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
OG13 Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności
Bezpieczeństwo i zdrowie klientów
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie Zasady
Global Compact
Cele SDGS Uwagi
416-1 Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników 7

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie