10.8.4.1 Ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy Jednostce Dominującej w postaci dywidend

W związku ze spłatą wszystkich umów kredytów inwestycyjnych przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o. ograniczenie wynikające z zapisów umów kredytowych ograniczających wartość nadwyżki gotówki wypracowanej w roku obrotowym przez spółkę z przeznaczeniem na wypłatę dywidend od spełnienia określonych wskaźników przestało obowiązywać.

Na dzień 31 grudnia 2020 w spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o. występowało ograniczenie do wypłaty dywidend wynikające z zapisów umowy kredytowej na finansowanie Projektu EFRA, która dopuszcza wypłatę dywidendy nie wcześniej niż po dokonaniu spłaty pierwszej raty kredytu, która nastąpiła 21 grudnia 2018 roku oraz po zakończeniu realizacji Projektu EFRA. Wypłata dywidendy z generowanych środków operacyjnych uzależniona jest od spełnienia ustalonych w umowie warunków, w tym wypracowania odpowiedniej nadwyżki pieniężnej oraz osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych. Na dzień 31 grudnia 2021 powyższe ograniczenie nie obowiązywało.

Wyniki wyszukiwania