Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Nasze kapitały

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

W procesie tworzenia wspólnej wartości dużą wagę przywiązujemy do efektywnego zarządzania posiadanymi Kapitałami i właściwego wykorzystania ich potencjału oraz możliwości w poszczególnych segmentach naszej działalności.

Rozsądne gospodarowanie i pomnażanie Kapitału Finansowego pozwala nam na inwestycje w zasoby niefinansowe Grupy, które z czasem generują kolejne zyski. Od lat konsekwentnie inwestujemy w doskonalenie procesów wydobycia i produkcji, rozwój pracowników i budowanie kultury innowacji wewnątrz organizacji oraz tworzenie innowacyjnych produktów. Nieustannie myślimy też nad rozwiązaniami mającymi na celu ograniczanie naszego śladu środowiskowego. Staramy się również wywierać pozytywny wpływ społeczny poprzez działalność filantropijną i sponsoringową.

Rola poszczególnych Kapitałów w tworzeniu wspólnej wartości

KAPITAŁ FINANSOWY

To materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego Kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.

KAPITAŁ PRODUKCYJNY

To materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in. budynki, sprzęt, maszyny, technologia, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody i ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.

KAPITAŁ INTELEKTUALNY

To niematerialny zasób organizacji, będący różnicą między wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstwa. Budują go głównie wiedza i doświadczenie zgromadzone w przedsiębiorstwie, wśród jego pracowników.

KAPITAŁ LUDZKI

To niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.

KAPITAŁ SPOŁECZNY

To niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach, wynikających z zaufania i dobrej relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.

KAPITAŁ ŚRODOWISKOWY

To materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie