Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Przychody i koszty

Dodatkowe informacje i objaśnienia
9.1    Koszty według rodzaju   
Nota20172016
Amortyzacja8844.31067.9
Zużycie materiałów i energii (1)16933.114469.8
Usługi obce1527.81503.9
Podatki i opłaty506.7456.8
Koszty świadczeń pracowniczych9.2736.2689
Pozostałe koszty rodzajowe254.4247.7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1386.1859.9
Razem koszty według rodzaju22188.619295
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego-292.2-362.3
Razem21896.418932.7
w tym:
Koszt własny sprzedaży20194.117215.7
Koszty sprzedaży1252.31291.1
Koszty ogólnego zarządu450425.9
(1) W tym kwota 4,8 mln zł ujemnych różnic kursowych dotyczących działalności operacyjnej, ujętych w koszcie własnym sprzedaży (w roku 2016: 2,7 mln zł dodatnich różnic kursowych), patrz nota 26.2.
9.2    Koszty świadczeń pracowniczych   
Nota20172016
Koszty bieżących wynagrodzeń560.7526.1
Koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych166.2157.4
Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia24.29.35.5
Razem koszty świadczeń pracowniczych9.1736.2689
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego-3.1-2.4
Razem733.1686.6
w tym:
Koszt własny sprzedaży439414.9
Koszty sprzedaży33.332.2
Koszty ogólnego zarządu260.8239.5
9.3    Pozostałe przychody   
Nota20172016
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji energii-13.2
Dotacje25.216.85.7
Rezerwy:24.659.6
- aktualizacja szacunku rezerwy na koszty likwidacji morskich kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na złożach Heimdal13,140.9
- aktualizacja szacunku rezerwy na koszty likwidacji morskich kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na złożu B-33,18.3
- aktualizacja rezerwy na zobowiązania z tytułu warunkowych płatności - umowa nabycia aktywów Sleipner0.327.7
- aktualizacja szacunku rezerwy na przyszłe koszty usunięcia platformy MOPU ze złoża YME--8.9
- rezerwy na pokrycie niedoboru uprawnień CO 227.2-4.6-8.7
- pozostałe rezerwy12.70.3
Odszkodowania9.917.7
Zwrot akcyzy1.63.7
Pozostałe7.47.2
Razem 60.3107.1
Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.
9.4    Pozostałe koszty     
Nota20172016
Strata z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i  aktywów niematerialnych:83.6156.4
Odpisy z tytułu utraty wartości:85.8170.5
·  aktywów związanych z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego: 13.2.123.7138.2
- Polska: obszar Kamień Pomorski23,7-
- Polska: obszar Gaz Południe, w tym złoże B-21-64.8
- Norwegia: koncesja PL797-5.8
- Norwega: aktywa związane ze złożem Utgard-67.6
· aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego: Litwa: złoża Girkalai, Auksoras, Vėžaičiai, Kretinga, Ablinga, Lizai13.2.232.912.4
·  aktywów trwałych rafineryjnych i pozostałych:29.219.9
- stacje paliw13.1.126.213.1
- statki0.85.3
- pozostałe aktywa2.21.5
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości:-2.2-14.1
·  aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego:13.2.2--11.9
- Norwegia aktywa Heimdal związane z wydobyciem--4.4
- Litwa: złoże Girkalai--7.5
·  aktywów trwałych rafineryjnych i pozostałych:-2.2-2.2
- stacje paliw-1.9-2
- pozostałe aktywa-0.3-0.2
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0.9-
Strata z tytułu zaniechanych inwestycji 0.712.7
- Norwegia: licencje na poszukiwanie PL643, PL65513.2.1-12.3
- Polska: obszar Słupsk13.2.1-0.1
- pozostałe aktywa0.70.3
Strata z tytułu utraty wartości należności:15.121.6
- odpisy5.53.5
- odwrócenie odpisów-3.5-1.9
Kary i odszkodowania81.2
Szkody majątkowe związane z normalną działalnością1.62.1
Koszty związane z Polską Fundacją Narodową-29
Darowizny na cele społeczne7.35.3
Koszty związane z VAT29.1-39.4
Pozostałe16.93.1
Razem 121250.8
 
Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.
9.5   Przychody finansowe   
Nota20172016
Dywidendy4.22.4
Odsetki:20.815.4
- od lokat26.214.311.9
- od należności z tytułu dostaw i usług26.22.62.3
- pozostałe3.91.2
Różnice kursowe:107.97.8
- od kredytów26.2180.7-73.5
- z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych (1)26.2-99.264.7
- od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych26.235.512.2
- od obligacji wewnątrzgrupowych (1)26.2-615.2
- od depozytów, lokat i innych środków pieniężnych26.2-7.1-11.3
- pozostałe40.5
Aktualizacja wartości aktywów finansowych:314.1-
- wycena pochodnych instrumentów finansowych26.2196.7-
- rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych26.2117.4-
Pozostałe31
Razem 45026.6
(1) Zgodnie z regulacjami MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” różnice kursowe dotyczące walutowych transakcji wewnątrzgrupowych ujmowane są w wyniku netto Grupy.
9.6    Koszty finansowe   
Nota20172016
Odsetki:203.8241.1
- od kredytów26.2114.2150.4
- od pożyczek26.23.54
- od obligacji26.215.64.2
- od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego26.218.420.8
- dyskonto od rezerw na kopalnie ropy naftowej, na rekultywację i pozostałych rezerw25.143.149.1
- koszty dyskonta od zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych24.1; 24.25.85.1
- od zobowiązań budżetowych29.11.76.3
- pozostałe1.51.2
Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym:-33.5
- wycena pochodnych instrumentów finansowych26.2-206.6
- rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych26.2--173.1
Prowizje bankowe1819.2
Gwarancje bankowe0.15.7
Pozostałe12.15.3
Razem 234304.8
Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.
→ ←