Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Zobowiązania i aktywa warunkowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia
30.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, w których Grupa posiada udziały   
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności20172016
Sprzedaż431,4209,9
Nota31 grudnia 201731 grudnia 2016
Należności1534,516,1
Zobowiązania-0,2
30.2.1 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ  
20172016
Sprzedaż 394370.1
Zakupy 1587.51237.6
31 grudnia 201731 grudnia 2016
Należności 82.928.9
Zobowiązania 263.4173
30.3 Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących  
Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki20172016
Zarząd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia)2.61.5
Zarząd – jednostki zależne (1)
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia)0.33
Rada Nadzorcza
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia)0.60.3
Razem (2)3.54.8
Pozostałe świadczenia pracownicze31 grudnia 201731 grudnia 2016
Zarząd
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia-0.3
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej (3)1.40.1
Razem 1.40.4
(1) Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych.

(2) Wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

(3) Zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

30.4 Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej    
Wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej (za wyjątkiem członków Zarządu Spółki)20172016
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym:4633.7
- wypłacona nagroda roczna7.1-17.4-2
- wypłacona nagroda jubileuszowa0.50.6
Pozostałe świadczenia pracownicze 31 grudnia 201731 grudnia 2016
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia1111.5
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej10.59
Razem 21.520.5
(1) Wypłacone w 2017 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2016.

(2) Wypłacone w 2016 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2015.

→ ←