Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Ryzyko

Dodatkowe informacje i objaśnienia
27.1 Ryzyko cen surowców i produktów naftowych     
Na dzień 31 grudnia 2017 roku otwarte swapy towarowe przedstawiały się następująco:
Typ transakcjiIndeks bazowyOkres wycenyIlość w tonach w okresie wycenyWycena w wartości godziwej
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Swap towarowy3.5 PCT Barges FOB RotterdamIII’2018 – VI’201911187734.7-
Swap towarowyGasoil 0.1 pct Crg CIF NWE_ARAIII’2018 – VI’2019(10 339)--3.8
Razem34.7-3.8
Na dzień 31 grudnia 2016 roku otwarte swapy towarowe przedstawiały się następująco:
Typ transakcjiIndeks bazowyOkres wycenyIlość w tonach w okresie wycenyWycena w wartości godziwej
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Swap towarowy3.5 PCT Barges FOB RotterdamIII '2017 - XI '201818152658.5-4.8
Swap towarowyGasoil 0.1 pct Crg CIF NWE_ARAIII '2017 - XI '2018-162010.2-6.6
Swap towarowyULSD 10 ppm CIF NWEIV '2017-16050--7
Razem58.7-18.4
Na dzień 31 grudnia 2017 Grupa nie posiadała otwartych opcji towarowych.
 
Na dzień 31 grudnia 2016 roku otwarte opcje towarowe przedstawiały się następująco:
Typ transakcjiIndeks bazowyOkres wycenyIlość w tonach w okresie wycenyWycena w wartości godziwej
Aktywa finansoweZobowiązania finansowe
Opcje towarowe3.5 PCT Barges FOB RotterdamIII ’2017 – X '2017106460.4-
27.1.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych      
Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 2016 roku transakcji finansowych narażonych na ryzyko zmiany cen surowców i produktów naftowych przy założeniu zmiany cen +/- wartość rocznej zmienności implikowanej indeksu bazowego przedstawiała się następująco:
 
31 grudnia 201731 grudnia 2016
Wartość bilansowaZmiana procentowa*Wartość bilansowaZmiana procentowa**
+zm. implikowana- zm. implikowana+zm. imp.-zm. imp.
Aktywa finansowe (1)34.737.3-37.359.175-72.9
Zobowiązania finansowe (1)3.84.3-4.318.44.6-4.6
Wpływ na wynik33-3370.4-68.3
(1) Swapy oraz opcje towarowe łącznie.
* Dla instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2017 roku do kalkulacji powyższych odchyleń cen indeksów bazowych wykorzystano roczną implikowaną zmienność indeksu, o który oparte są zawarte transakcje, z dnia 31 grudnia 2017 roku, publikowaną przez serwis SuperDerivatives. W przypadku indeksu 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam była to zmiana +/- 27,39%, dla Gasoil 0.1 pct Crg CIF NWE_ARA +/- 21,23%.

** Dla instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2016 roku do kalkulacji powyższych odchyleń cen indeksów bazowych wykorzystano roczną implikowaną zmienność indeksu, o który oparte są zawarte transakcje, z dnia 31 grudnia 2016 roku, publikowaną przez serwis SuperDerivatives. W przypadku indeksu 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam była to zmiana +/- 34,85%, dla Gasoil 0.1 pct Crg CIF NWE_ARA +/- 27,44%, zaś dla Brent (Dtd) +/- 29,18%.

27.2 Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)         
Liczba nieodpłatnych uprawnień do emisji CO 2 na lata 2013 - 2020 oraz rzeczywista emisja CO 2 :
w milionach ton20132014201520162017201820192020Razem
Uprawnienia przyznane KPRU (1)1.81.71.61.61.61.51.51.512.8
Rzeczywista emisja CO 2 (2)1.71.91.921.8---9.3
Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcjiOkres rozliczenia transakcjiIlość uprawnień w tonachFazaWycena w wartości godziwej*
Aktywa finansoweZobowiązania finansowe
Futures EUAXII '2018 - XII '20201554000III faza8.7-0.1
 
Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcjiOkres rozliczenia transakcjiIlość uprawnień w tonachFazaWycena w wartości godziwej*
Aktywa finansoweZobowiązania finansowe
Futures EUAXII '2017 - XII '20191752000III faza5.6-5.3
(1) Ilość bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na lata 2013 – 2020, wg Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień („KPRU”), na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 roku (Dz U 2014 poz 439) jak również Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 roku (Dz U 2014 poz 472) zawierających wykaz instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z przyznana im liczbą uprawnień do emisji Ponadto w zestawieniu uwzględniono przydział dodatkowych bezpłatnych uprawnień z rezerwy Komisji Europejskiej w związku ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych rafinerii, wynikających z zastosowania gazu ziemnego jako wsadu do produkcji wodoru

(2) Emisja CO2 wyliczona na podstawie danych produkcyjnych dla instalacji objętych systemem handlu emisjami Dane za rok 2017 zostały zweryfikowane zgodnie z art 59 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

*Wycena pozabilansowa, wyłącznie dla celów statystycznych i monitoringu w zarządzaniu ryzykiem

27.3 Ryzyko walutowe      
Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcjiKupno/sprzedażOkres rozliczenia transakcjiPara walut (bazowa/zmienna)Kwota w walucie bazowej (w mln)Wycena w wartości godziwej
Aktywa finansoweZobowiązania finansowe
Spot walutowyKupnoI ’2018USD/PLN54--0.6
Spot walutowyKupnoI ’2018EUR/PLN0.1--
Forward walutowyKupnoI ’2018USD/PLN124--8.3
Forward walutowyKupnoI-III ’2018EUR/PLN10--0.6
Forward walutowyKupnoI – VI ‘2018EUR/USD25.85.8-
Forward walutowySprzedażVI-X ’2018USD/PLN-606.2-
Forward walutowySprzedażIII ’2018EUR/PLN-101.1-
Swap walutowyKupnoI-VI ’2018USD/PLN162.6--38.3
Swap walutowyKupnoI ‘2018EUR/USD14.31.1-
Swap walutowySprzedażI-X ’2018USD/PLN-565.7106.3-
Razem120.5-47.8
Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcjiKupno/sprzedażOkres rozliczenia transakcjiPara walut (bazowa/zmienna)Kwota w walucie bazowej (w mln)Wycena w wartości godziwej
Aktywa finansoweZobowiązania finansowe
Forward walutowyKupnoI -III ' 2017USD/PLN538.6-0.6
Forward walutowyKupnoI '2017 -VI ’2018EUR/USD215.2--27.7
Forward walutowySprzedażIV - X '2017USD/PLN-230--73.3
Forward walutowySprzedażI '2017EUR/PLN-4.60.1-
Swap walutowyKupnoXII ' 2017USD/PLN7026.2-
Swap walutowyKupnoI ' 2017EUR/USD20.1-
Swap walutowySprzedażI - XII '2017USD/PLN-267.13-33.2
Swap walutowySprzedażI – VII '2017EUR/PLN-19.10.1-0.9
Razem38.1-135.7
27.3.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut       
Struktura walutowa wybranych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2017NotamlnUSDmlnEURWartość bilansowa w walucie przeliczona na PLN na dzień bilansowy
USDprzeliczoneEURprzeliczone
na PLNna PLN
Klasy instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług88.4307.94.318.3326.2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty271.1868.423.1102970.4
Pozostałe aktywa finansowe:182.4634.64.720654.6
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym157546.34.719.8566.1
Lokaty8.329--29
Depozyt zabezpieczający---0.20.2
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME1515.955.1--55.1
Pozostałe1.24.2--4.2
Razem541.91810.932.1140.31951.2
Zobowiązania finansowe
Kredyty i pożyczki1201.14116.2--4116.2
Obligacje59205.4--205.4
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego--10.744.544.5
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług485.31689.35.321.91711.2
Pozostałe zobowiązania finansowe4.515.66.426.542.1
Razem1749.96026.522.492.96119.4
Struktura walutowa wybranych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2016NotamlnUSDmlnEURWartość bilansowa w walucie przeliczona na PLN na dzień bilansowy
USDprzeliczoneEURprzeliczone
na PLNna PLN
Klasy instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług87363.55.122.7386.2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1354.210.647.1101.3
Obligacje85.5357.5--357.5
Pozostałe aktywa finansowe:178.9749.49.240.4789.8
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym152.7639.54.720.6660.1
Lokaty7.631.6--31.6
Depozyt zabezpieczający--4.519.819.8
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME1517.975.3--75.3
Pozostałe0.73--3
Razem364.41524.624.9110.21634.8
Zobowiązania finansowe
Kredyty i pożyczki1284.75325.1--5325.1
Obligacje136.5572--572
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego--13.559.659.6
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług281.4117612.957.11233.1
Pozostałe zobowiązania finansowe4.719.717.878.898.5
Razem1707.37092.844.2195.57288.3
Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2017 roku wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 9,087% i EUR/PLN o +/- 5,950% przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2017Zmiana kursu - wpływ na wynik roku 2017
+9,087%+5,950%-0.09087-0.0595
USDEURUSDEUR
Klasy instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
Pochodne instrumenty finansowe-206.76.7206.7-6.7
Należności z tytułu dostaw i usług 281.1-28-1.1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty78.96.1-78.9-6.1
Pozostałe aktywa finansowe:57.61.2-57.6-1.2
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym49.61.2-49.6-1.2
Lokaty2.6--2.6-
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane5--5-
z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME
Pozostałe0.4--0.4-
Razem aktywa finansowe-42.215.142.2-15.1
Zobowiązania finansowe
Kredyty i pożyczki157.2-1--157.2-1-
Obligacje18.7--18.7-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego-2.6--2.6
Pochodne instrumenty finansowe95.52.5-95.5-2.5
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług153.51.3-153.5-1.3
Pozostałe zobowiązania finansowe1.41.6-1.4-1.6
Razem zobowiązania finansowe426.38-426.3-8
Razem-468.57.1468.5-7.1
(1) W kalkulacji wpływu zmiany kursu na wskazaną pozycję bilansową uwzględniono efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Wpływ zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 9,087% potencjalnie spowodowałby zmianę wyceny wartości godziwej kredytów o (219,4) 219,4 mln zł. Ponadto w szacunku uwzględniono efekt zapłaconych z góry prowizji przygotowawczych (wycenionych wg kursu z dnia zapłaty) pomniejszających zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, których wpływ na zmianę wyceny wartości godziwej tych zobowiązań przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 9,087% wynosiłby 2,6 (2,6) mln. zł.
Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2016 roku wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 12,9% i EUR/PLN o +/- 7,375% przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2016Zmiana kursu - wpływ na wynik roku 2016
+12,9%+7,375%-0.129-0.07375
USDEURUSDEUR
Klasy instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
Pochodne instrumenty finansowe15.8-1.7-15.41.7
Należności z tytułu dostaw i usług 46.91.7-46.9-1.7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty6.93.5-6.9-3.5
Obligacje46.1--46.1-
Pozostałe aktywa finansowe:96.73-96.7-3
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym82.51.5-82.5-1.5
Lokaty4.1--4.1-
Depozyty zabezpieczające-1.5--1.5
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane9.7--9.7-
z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME
Pozostałe0.4--0.4-
Razem aktywa finansowe212.46.5-212-6.5
Zobowiązania finansowe
Kredyty i pożyczki202.2-1--202.2-1-
Obligacje73.8--73.8-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego-4.4--4.4
Pochodne instrumenty finansowe345.8-65.1-345.865.1
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług151.74.2-151.7-4.2
Pozostałe zobowiązania finansowe2.55.8-2.5-5.8
Razem zobowiązania finansowe776-50.7-77650.7
Razem-563.657.2564-57.2
(1) W kalkulacji wpływu zmiany kursu na wskazaną pozycję bilansową uwzględniono efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Wpływ zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 12,9% potencjalnie spowodowałby zmianę wyceny wartości godziwej kredytów o (489,5) 489,5 mln zł. Ponadto w szacunku uwzględniono efekt zapłaconych z góry prowizji przygotowawczych (wycenionych wg kursu z dnia zapłaty) pomniejszających zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, których wpływ na zmianę wyceny wartości godziwej tych zobowiązań przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/- 12,9% wynosiłby 4,8 (4,8) mln. zł.
27.4 Ryzyko stopy procentowej     
Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcjiOkresKwota nominalna (w mln USD)Spółka otrzymujeAktywa finansoweZobowiązania finansowe
Swap procentowy (IRS)VII '2011 - VI '2019207.5LIBOR 6M0.1-19.8
Swap procentowy (IRS)I ' 2015 - XII '2021494LIBOR 3M9.2-8
Razem9.3-27.8
Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:
Typ transakcjiOkresKwota nominalna (w mln USD)Spółka otrzymujeAktywa finansoweZobowiązania finansowe
Swap procentowy (IRS)VII '2011 - VI '2019212.5LIBOR 6M0.1-43.7
Swap procentowy (IRS)I ' 2015 - XII '2021494LIBOR 3M3.6-11.4
Razem3.7-55.1
W powyższym zestawieniu transakcje IRS zostały zagregowane według waluty nominału oraz stopy referencyjnej. W kolumnie „Okres” został podany minimalny termin początku i maksymalny termin końca okresu z zestawu transakcji wchodzących w skład danej grupy.
27.4.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych      
Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,30% na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2017NotaWartość bilansowaZmiana procentowa
+0,30%-0.003
Klasy instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
Pochodne instrumenty finansowe (2)239.37.3-7.4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty171920.75.8-5.8
Pozostałe aktywa finansowe:334.11-1
Fundusz likwidacji zakładu górniczego1534.10.1-0.1
Lokaty15370.1-0.1
Depozyty zabezpieczające15---
Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów15207.90.6-0.6
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME 1555.10.2-0.2
Razem2264.114.1-14.2
Zobowiązania finansowe
Kredyty22.1390310-1-10-1
Pożyczki22.268.30.2-0.2
Obligacje22.33130.9-0.9
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego22.4141.60.4-0.4
Pochodne instrumenty finansowe (2)2327.8-0.90.9
Razem4453.710.6-10.6
Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Spółki przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,35% na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco:
31 grudnia 2016NotaWartość bilansowaZmiana procentowa
+0,35%-0.0035
Klasy instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
Pochodne instrumenty finansowe (2)233.72.7-2.7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty17744.62.6-2.6
Pozostałe aktywa finansowe:509.31.8-1.8
Fundusz likwidacji zakładu górniczego1533.20.1-0.1
Lokaty15189.20.7-0.7
Depozyty zabezpieczające1519.6--
Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów151920.7-0.7
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME 1575.30.3-0.3
Razem1257.67.1-7.1
Zobowiązania finansowe
Kredyty22.15082.914.5-1-14.5-1
Pożyczki22.281.80.3-0.3
Obligacje22.32130.7-0.7
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego22.4179.50.6-0.6
Pochodne instrumenty finansowe (2)2355.1-15.215.4
Razem5612.30.9-0.7
(1) Wykazane bez uwzględnienia kredytów o stałym oprocentowaniu oraz zapłaconych prowizji przygotowawczych pomniejszających zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów.

(2) Swap procentowy (IRS). Różnica między zmianą wartości wyceny, gdy przesuwa się krzywą stóp procentowych o +/- 0,30% powstaje w momencie obliczania i dyskontowania przyszłych przepływów (związanych z rozliczeniem transakcji) na dzień kalkulacji wyceny. Dyskontowanie odbywa się w oparciu o różne stopy procentowe (w pierwszym przypadku przesunięcie krzywej powoduje zwiększenie stopy o 0,30%, zaś w drugim przypadku zmniejszenie stopy o 0,30%).

27.5 Ryzyko płynności        
Kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych:
31 grudnia 2017NotaWartość bilansowaKontraktowe przepływy pieniężneDo 6 miesięcy6 - 12 miesięcy1 - 2 lata2 - 5 latPowyżej 5 lat
Kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym)22.13902.9462489.81164.4906.51968.4494.9
Kredyty w rachunku bieżącym22.10.10.10.1----
Pożyczki22.268.369.46.558.10.92.21.7
Obligacje22.3313306.1306.1----
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego22.4141.617928.728.753.268.4-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług252201.72201.72196.55.2---
Pozostałe zobowiązania finansowe252222221887.43.37.815.5
Razem6849.67602.32815.71263.8963.92046.8512.1
31 grudnia 2016
Kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym)22.15069.16167.7-305.51108.1790.33641.1933.7
Kredyty w rachunku bieżącym22.113.813.813.8----
Pożyczki22.281.883.26.36.511.9562.5
Obligacje22.3213213.179.8133.3---
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego22.4179.5235.828.82956.71174.3
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług251718.21718.21718.2----
Pozostałe zobowiązania finansowe25246.8246.82212.39.27.37
Razem7522.28678.61762.41279.2868.13821.4947.5
Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych:
31 grudnia 2017NotaWartość bilansowa*Kontraktowe przepływy pieniężneDo 6 miesięcy6 - 12 miesięcy1 - 2 lata2 - 5 latPowyżej 5 lat
Swap towarowy2330.931.310.620.10.6--
Forwardy i spoty walutowe3.63.7-0.44.1---
Swap procentowy (IRS)-18.5-18.6-21.57.1-5.91.7-
Swap walutowy69.169.162.93.23--
Razem85.185.551.634.5-2.31.7-
31 grudnia 2016
Swap towarowy2340.340.8-0.425.915.3--
Opcje towarowe0.40.4-0.4--
Forwardy i spoty walutowe-92.9-93.5-52.2-38.5-2.8--
Swap procentowy (IRS)-51.4-51.8-30.53.8-19.4-5.7-
Swap walutowy-4.7-4.5-23.919.4---
Razem-108.3-108.6-10711-6.9-5.7-
*Wartość bilansowa (dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych plus ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych) prezentuje wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (z wyłączeniem futures na uprawnienia do emisji CO2 zakupionych z zamiarem rozliczenia).
27.6 Ryzyko kredytowe   
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowychNota31 grudnia 201731 grudnia 2016
Pochodne instrumenty finansowe23164.5100.9
Należności z tytułu dostaw i usług1526772251.7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty171920.7744.6
Pozostałe aktywa finansowe15459.6624.8
Razem5221.83722
→ ←