Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Instrumenty finansowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia
26.1 Wartość bilansowa       
Kategorie instrumentów finansowych
Klasy instrumentów finansowychNotaAktywa/Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotuPożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży(1)Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcieRazem
31 grudnia 2017
Aktywa finansowe
Pochodne instrumenty finansowe23164.5---164.5
Należności z tytułu dostaw i usług 15-2677--2677
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty17-1920.7--1920.7
Pozostałe aktywa finansowe15-449.89.8-459.6
Razem164.55047.59.8-5221.8
Zobowiązania finansowe
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego22---4425.94425.9
Pochodne instrumenty finansowe2379.4---79.4
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25---2201.72201.7
Pozostałe zobowiązania finansowe25---222222
Razem79.4--6849.66929
31 grudnia 2016
Aktywa finansowe
Pochodne instrumenty finansowe23100.9---100.9
Należności z tytułu dostaw i usług 15-2.251,7--2.251,7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty17-744.6--744.6
Pozostałe aktywa finansowe15-615.19.8-624.9
Razem100.93.611,49.8-3.722,1
Zobowiązania finansowe
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego22---5.557,25.557,2
Pochodne instrumenty finansowe23209.2---209.2
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25---1.718,21.718,2
Pozostałe zobowiązania finansowe25---246.8246.8
Razem209.2--7.522,27.731,4
(1) Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa posiadała udziały w jednostkach pozostałych wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
26.2 Istotne pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych      
 NotaKategorie instrumentów finansowych
Klasy instrumentów finansowychAktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotuPożyczki i należnościAktywa finansowe dostępne do sprzedażyZobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcieRazem
2017
Należności z tytułu dostaw i usług:
Przychody z tytułu odsetek9.5-2.6--2.6
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży9.1--24.1---24.1
Pozostałe aktywa finansowe:
Przychody z tytułu odsetek od lokat9.5-14.3--14.3
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od depozytów, lokat i innych środków pieniężnych oraz od pożyczek i obligacji ujętych w przychodach finansowych9.5--209.9---209.9
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych9.5196.7---196.7
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych9.5117.4---117.4
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego:
Koszty z tytułu odsetek9.6----151.7-151.7
Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży8----150.5-150.5
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od kredytów, pożyczek, obligacji oraz od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych ujętych w przychodach finansowych9.5---313.8313.8
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach20---725.4725.4
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży9.1---19.319.3
Razem314.1-217.1-756.3853.3
NotaKategorie instrumentów finansowych
Klasy instrumentów finansowychAktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotuPożyczki i należnościAktywa finansowe dostępne do sprzedażyZobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcieRazem
2016
Należności z tytułu dostaw i usług:
Przychody z tytułu odsetek9.5-2.3--2.3
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży9.1-20.4--20.4
Pozostałe aktywa finansowe:
Przychody z tytułu odsetek od lokat9.5-11.9--11.9
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od depozytów, lokat i innych środków9.5-25.6--25.6
pieniężnych oraz od pożyczek i obligacji ujętych w przychodach finansowych
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych9.6-206.6----206.6
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych9.6173.1---173.1
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego:
Koszty z tytułu odsetek9.6----179.4-179.4
Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży8----111.7-111.7
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od kredytów, pożyczek, obligacji oraz od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych ujętych w przychodach finansowych9.5----18.3-18.3
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach20----138.2-138.2
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży9.1----17.7-17.7
Razem-33.560.2--465.3-438.6
→ ←