Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rezerwy

Dodatkowe informacje i objaśnienia
25. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rezerwy   
Nota31 grudnia 201731 grudnia 2016
Długoterminowe zobowiązania finansowe:26.523.3
Zobowiązania inwestycyjne7.63
Zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Narodowej17.219
Pozostałe1.71.3
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe:2397.21941.7
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług2201.71718.2
Zobowiązania inwestycyjne126.6147.7
Zobowiązania wobec ubezpieczycieli4.24.6
Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (1)46.157.8
Zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Narodowej2.55
Pozostałe16.18.4
Zobowiązania finansowe2423.71965
Długoterminowe zobowiązania niefinansowe:1045.91177.7
Rezerwy25.110341164.4
Dotacje9.410.1
Pozostałe2.53.2
Krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe:1681.51395.6
Rezerwy25.140.392.7
Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)547.4443.2
Zobowiązania z tytułu akcyzy i opłaty paliwowej870.8698.1
Zobowiązania budżetowe inne niż podatek dochodowy103.173.9
Dotacje26.624.3
Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (2)5.45.5
Zaliczki na dostawy6.85.2
Zobowiązania z tytułu programu lojalnościowego NAVIGATOR21.515.8
Rezerwa na pokrycie niedoboru uprawnień CO 214.49.8
Pozostałe45.227.1
Zobowiązania niefinansowe2727.42573.3
Razem5151.14538.3
w tym:
część długoterminowa1072.41201
część krótkoterminowa:4078.73337.3
- z tytułu dostaw i usług2201.71718.2
- pozostałe18771619.1
(1) Zobowiązania spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (GK LOTOS Petrobaltic S.A., segment wydobywczy) z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy operatorem a uczestnikami konsorcjum na poszczególnych złożach norweskich.
25.1 Rezerwy           
Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacjiPozostałe rezerwyRazem
Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnegoRezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne i pozostałeRazem
NotaPolskaNorwegiaLitwa
1 stycznia 2017186.5958.61415.21174.382.81257.1
Utworzenie---0.20.24.74.9
Aktualizacja szacunku kosztów likwidacji3.5-48.81-0.9--46.2--46.2
Aktualizacja szacunku rezerw z tytułu warunkowych płatności-----0.10.1
Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżenia czasu wykonania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta)9.66.535.30.8-42.60.543.1
Odsetki od funduszu likwidacji zakładu górniczego0.4---0.4-0.4
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych--122.4-0.8--123.2-3-126.2
Wykorzystanie--7.9---7.9-32.5-2-40.4
Rozwiązanie----2.9-2.9-15.6-18.5
31 grudnia 2017196.9814.813.112.51037.3371074.3
w tym:
część długoterminowa196.9810.313.112.41032.71.31034
część krótkoterminowa-4.5-0.14.635.740.3
Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacjiPozostałe rezerwyRazem
Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnegoRezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne i pozostałeRazem
NotaPolskaNorwegiaLitwa
1 stycznia 2016191.9986.414.125.81218.2194.21412.4
Utworzenie-----29.329.3
Aktualizacja szacunku kosztów likwidacji-11.3-119.9-1-1.5--132.7--132.7
Aktualizacja szacunku rezerw z tytułu warunkowych płatności------27.5-27.5
Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżenia czasu wykonania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta)9.65.640.40.80.146.92.249.1
Odsetki od funduszu likwidacji zakładu górniczego0.3---0.3-0.3
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych-93.60.6-94.211.5105.7
Wykorzystanie--41.9--0.2-42.1-105.6-2-147.7
Rozwiązanie----10.5-10.5-21.3-31.8
31 grudnia 2016186.5958.61415.21174.382.81257.1
w tym:
część długoterminowa186.5944.31413.81158.65.81164.4
część krótkoterminowa-14.3-1.415.77792.7
(1) Wartość dotyczy głównie rezerw na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego dotyczących pakietu aktywów Heimdal oraz Sleipner

(2) W tym kwota 31,4 mln zł (69,3 mln NOK) dotycząca rezerwy z tytułu warunkowych płatności wynikających z umowy nabycia aktywów Sleipner.

Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji:

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Polska – rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach górniczych B-3 i B–8 oraz fundusz likwidacji zakładu górniczego tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego..

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Norwegia – rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalni ropy naftowej na złożu YME (w tym rezerwa na przyszłe koszty usunięcia platformy MOPU) oraz kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na złożach Heimdal oraz Sleipner.

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Litwa – rezerwy na przyszłe koszty likwidacji litewskich kopalni ropy naftowej.

Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne i pozostałe – rezerwa na rekultywację oraz koszty rozbiórki i likwidacji wyłączonych z użytkowania instalacji w spółce LOTOS Terminale S.A., rezerwa na szacunkowe koszty demontażu rurociągu podwodnego eksploatowanego przez spółkę zależną Energobaltic Sp. z o.o. (GK LOTOS Petrobaltic S.A.) oraz na rekultywację terenu i usunięcie zanieczyszczeń.

(1) Wartość dotyczy głównie rezerw na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego dotyczących pakietu aktywów Heimdal oraz Sleipner

(2) W tym kwota 103 mln zł (218 mln NOK) dotycząca rezerwy z tytułu warunkowych płatności wynikających z umowy nabycia aktywów Sleipner.

25.2 Dotacje   
Nota20172016
Stan na początek okresu34.435.1
Dotacje otrzymane w okresie18.45
Dotacje rozliczone w czasie9.3-16.8-5.7
Stan na koniec okresu3634.4
w tym:
część długoterminowa259.410.1
część krótkoterminowa2526.624.3
→ ←