Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia
22. Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego   
Nota31 grudnia 201731 grudnia 2016
Kredyty bankowe22.139035082.9
Pożyczki22.268.381.8
Obligacje22.3313213
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego22.4141.6179.5
Razem4425.95557.2
w tym:
część długoterminowa2738.33980.5
część krótkoterminowa1687.61576.7
20172016
Stan na początek okresu5557.26999.3
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek925.8380.5
Emisja obligacji296.1-
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek-1236.2-1511.1
Wykup obligacji-160.2-19.2
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego-36.8-31.2
Zapłacone odsetki i prowizje-203.3-203.7
Naliczone odsetki i prowizje204.7186.1
Koszty rozliczane w czasie13.6-35
Różnice kursowe-906.7387.5
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym-13.8-567.8
Zmiana stanu lokat zabezpieczonych na spłatę odsetek oraz rat kapitałowych-15.8-26.5
Pozostałe1.3-1.7
Stan na koniec okresu4425.95557.2
22.1 Kredyty bankowe   
31 grudnia 201731 grudnia 2016
Celowe kredyty inwestycyjne3426.94429.1
Kredyty obrotowe139.4161.8
Kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów696.8836.3
Środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych*-360.1-344.3
Razem39035082.9
w tym:
część długoterminowa2633.63769.8
część krótkoterminowa1269.41313.1
 
Kredyty bankowe według waluty finansowania
Waluta kredytu udzielonego GrupieRazem 
USDPLN
31 grudnia 20173627.9275.13903
31 grudnia 20164745.4337.55082.9
* Grupa LOTOS S.A zgodnie z MSR 32 kompensuje składnik aktywów finansowych (środki zabezpieczone na spłatę zobowiązań kredytowych) i zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów, gdyż posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz zamierza jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie. Gromadzenie środków na spłatę zobowiązań kredytowych wynika wprost z ustaleń zawartych w dokumentacji kredytowej dotyczącej kredytów inwestycyjnych związanych z finansowaniem Programu 10+ oraz z kredytem na refinansowanie i finansowanie zapasów. Spółka jest zobowiązania do zabezpieczenia i utrzymywania środków na spłatę rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w okresie do 6 miesięcy. Prezentacja netto w sprawozdaniu z sytuacji finansowej służy odzwierciedleniu oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z rozliczenia dwóch lub więcej instrumentów finansowych.
22.2 Pożyczki  
31 grudnia 201731 grudnia 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)5.27.7
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.63.174.1
Razem68.381.8
w tym:
część długoterminowa 4.469.3
część krótkoterminowa 63.912.5
22.4 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego    
Minimalne opłaty leasingoweWartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
31 grudnia 201731 grudnia 201631 grudnia 201731 grudnia 2016
Nie dłużej niż jeden rok57.457.841.338.1
Od 1 roku do 5 lat121.6173.7100.3137.3
Powyżej 5 lat-4.3-4.1
Razem179235.8141.6179.5
Minus koszty finansowe-37.4-56.3--
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 141.6179.5141.6179.5
w tym:
część długoterminowa100.3141.4
część krótkoterminowa41.338.1
22.4.1 Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego  
31 grudnia 201731 grudnia 2016
Nie dłużej niż jeden rok100.6110.5
Od 1 roku do 5 lat233.2339.4
Powyżej 5 lat-3.8
Razem333.8453.7
→ ←