Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa

Dodatkowe informacje i objaśnienia
15. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa   
Nota31 grudnia 201731 grudnia 2016
Długoterminowe aktywa finansowe:293.2307
Należności z tytułu kaucji1817
Należności z tytułu leasingu finansowego15.212.814.6
Fundusz likwidacji zakładu górniczego (1)34.133.2
Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów207.9192
Depozyt zabezpieczający ICE Futures-19.6
Depozyty zabezpieczające związane z działalnością koncesjonowaną10.620.7
Udziały9.89.8
Pozostałe należności-0.1
Krótkoterminowe aktywa finansowe:2843.42569.6
Należności z tytułu dostaw i usług26772251.7
w tym od jednostek powiązanych30.134.516.1
Należności z tytułu kaucji 26.314.6
Lokaty37189.2
Środki pieniężne przeznaczone na prace związane z usunięciem platformy MOPU ze złoża YME (2)55.175.3
Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (3)-1.4
Depozyty zabezpieczające związane z korzystaniem z systemu dystrybucji i przesyłu paliwa gazowego1614.4
Należności z kart płatniczych (stacje paliw)14.69.1
Należności z tytułu leasingu finansowego15.27.17.1
Pozostałe należności10.36.8
Aktywa finansowe3136.62876.6
Długoterminowe aktywa niefinansowe:10.65.2
Koszty finansowania zewnętrznego 6.1-
Z tytułu zaliczek na bonusy2.82.1
Pozostałe1.73.1
Krótkoterminowe aktywa niefinansowe:222.3259.3
Należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)78.4110.3
Ubezpieczenia majątkowe i inne20.925.6
Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (3)58.968
Akcyza od przesunięć międzymagazynowych46.634.7
Zaliczki na dostawy i usługi 4.68.5
Przedpłaty na usługi informatyczne5.35.4
Pozostałe7.66.8
Aktywa niefinansowe232.9264.5
Razem3369.53141.1
w tym:
część długoterminowa303.8312.2
część krótkoterminowa:3065.72828.9
- z tytułu dostaw i usług26772251.7
- pozostałe388.7577.2
(1) Środki pieniężne gromadzone na koncie bankowym Funduszu likwidacji zakładu górniczego (tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku) w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej, patrz nota 29.1.

(2) Środki pieniężne ulokowane na wyodrębnionym rachunku escrow w wyniku zawarcia porozumienia między stronami zaangażowanymi w realizację projektu YME w Norwegii (porozumienie szerzej opisano w nocie 29.1).

(3) Należności spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (GK LOTOS Petrobaltic S.A., segment wydobywczy) z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy operatorem a uczestnikami konsorcjum na poszczególnych złożach norweskich.

15.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności  
20172016
Stan na początek okresu165.3171.6
Utworzenie7.54.1
Wykorzystanie-64.7-7.9
Rozwiązanie-3.9-2.5
Stan na koniec okresu104.2165.3
Analiza wiekowania należności przeterminowanych nieobjętych odpisem aktualizującym:31 grudnia 201731 grudnia 2016
Do 1 miesiąca34.175.7
Od 1 do 3 miesięcy1.91.2
Od 3 do 6 miesięcy0.7-
Od 6 miesięcy do 1 roku0.2-
Powyżej 1 roku2.84.1
Razem39.781
15.2 Należności z tytułu leasingu finansowego    
Minimalne opłaty leasingoweWartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
31 grudnia 201731 grudnia 201631 grudnia 201731 grudnia 2016
Nie dłużej niż jeden rok7.27.27.17.1
Od 1 roku do 5 lat12.914.712.814.6
Razem20.121.919.921.7
Minus niezrealizowane przychody finansowe-0.2-0.2--
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 19.921.719.921.7
w tym:
część długoterminowa12.814.6
część krótkoterminowa7.17.1
→ ←