Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia
14.       Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności      
SiedzibaPrzedmiot działalnościProcentowy udział GrupyWartość bilansowa udziałów
we własności jednostek(w milionach złotych)
31 grudnia 201731 grudnia 201631 grudnia 201731 grudnia 2016
Segment produkcji i handlu
LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o.GdańskHandel paliwem lotniczym oraz usługi logistyczne0.50.523.219.5
Segment wydobywczy
Baltic Gas Sp. z o.o.GdańskGórnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) 0.49990.4999--
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. (1)GdańskGórnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego0.44780.44983.378.6
UAB Minijos NaftaLitwa, GargżdaiPoszukiwanie i wydobycie ropy naftowej0.49990.4999--
Razem106.598.1
(1) Udział we własności jednostki ustalono na podstawie wartości wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników do sumy wszystkich wkładów na dzień 31 grudnia 2017 roku:
·            Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz) 0,001% (31 grudnia 2016: 0,001%),
·          LOTOS Petrobaltic S.A. (Komandytariusz) 44,786% (31 grudnia 2016: 44,908%),
·           CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. („CalEnergy”) (Komandytariusz) 55,214% (31 grudnia 2016: 55,091%).
Procentowy udział Grupy we własności jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k. pośrednio współkontrolowanej wynosi 44,78 % (31 grudnia 2016: 44,90 %).
W 2017 roku spółki: CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. i LOTOS Petrobaltic S.A. wniosły umówione wcześniej wkłady pieniężne do jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k., odpowiednio w kwotach: 7,1 mln zł i 5,4 mln zł, co wpłynęło na zmianę procentowego udziału Grupy we własności tej jednostki. Wydatki z tytułu wniesionych wkładów pieniężnych przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. Grupa wykazała w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Wniesienie wkładów pieniężnych – wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności.
Udział Grupy w wynikach netto jednostek
20172016
Segment produkcji i handlu
LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o.3.73.3
Segment wydobywczy
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. (1)-0.5-0.4
UAB Minijos Nafta --
Razem3.22.9
(1) W umowie spółki określono uczestniczenie wspólników w zyskach i stratach spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k. w następujący sposób:
·            Baltic Gas Sp. z o.o. posiada 0,001% udziału w zyskach i 100% w stratach,
·           LOTOS Petrobaltic S.A. posiada 50,9995% udziału w zyskach
·           CalEnergy posiada  48,9995% udziału w zyskach.
W związku z powyższym, w rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k jest podmiotem współkontrolowanym (wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11) przez Grupę.
14.1 Skrócone informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności     
Sprawozdanie z całkowitych dochodówLOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o.Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k.UAB Minijos Nafta
2017
Przychody ze sprzedaży470.6-29.1
Koszt własny sprzedaży-427.5-0.6-23.3
Zysk/(Strata) na sprzedaży43.1-0.65.8
Koszty sprzedaży-32.1--0.7
Koszty ogólnego zarządu-4.1-0.4-4
Pozostałe przychody i koszty (netto)---
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)6.9-11.1
Przychody i koszty finansowe (netto)2.3--0.8
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem9.2-10.3
Podatek dochodowy-1.8--
Zysk/(Strata) netto7.4-10.3
Inne całkowite dochody/(straty) netto---
Całkowite dochody/(straty) ogółem7.4-10.3
Amortyzacja-1.2-0.6-5
Sprawozdanie z całkowitych dochodówLOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o.Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k.UAB Minijos Nafta
2016
Przychody ze sprzedaży240.3-28.7
Koszt własny sprzedaży-206.8-0.6-25.2
Zysk/(Strata) na sprzedaży33.5-0.63.5
Koszty sprzedaży-20.5--0.9
Koszty ogólnego zarządu-4.3-0.3-4.8
Pozostałe przychody i koszty (netto)--0.1
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)8.7-0.9-2.1
Przychody i koszty finansowe (netto)-0.4--0.2
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem8.3-0.9-2.3
Podatek dochodowy-1.6--
Zysk/(Strata) netto6.7-0.9-2.3
Inne całkowite dochody/(straty) netto---
Całkowite dochody/(straty) ogółem6.7-0.9-2.3
Amortyzacja-0.9-0.6-6.9
Sprawozdanie z sytuacji finansowejLOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o.Baltic Gas Sp. z o.o.UAB Minijos Nafta
i wspólnicy sp.k.
Nota31 grudnia 2017
Aktywa trwałe11.5186.616.7
Aktywa obrotowe, w tym:67.84.619.6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty19.43.210.6
Aktywa razem79.3191.236.3
Zobowiązania długoterminowe4.5-14.3
Zobowiązania krótkoterminowe41.44.74.9
Zobowiązania razem45.94.719.2
Aktywa netto33.4186.517.1
0.5*0.4999
Udział w aktywach netto16.783.38.5
Wycena do wartości godziwej6.7-1--8.5
Eliminacja transakcji wewnątrzgrupowych-0.2--
Udział we wspólnych przedsięwzięciach1423.283.3-
Sprawozdanie z sytuacji finansowejLOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o.Baltic Gas Sp. z o.o.UAB Minijos Nafta
i wspólnicy sp.k.
Nota31 grudnia 2016
Aktywa trwałe12.6173.322.7
Aktywa obrotowe, w tym:41.410.218
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty16.28.710.1
Aktywa razem54183.540.7
Zobowiązania długoterminowe5.5-16.6
Zobowiązania krótkoterminowe22.68.54.1
Zobowiązania razem28.18.520.7
Aktywa netto25.917520
0.5*0.4999
Udział w aktywach netto1378.610
Wycena do wartości godziwej6.7-1--10
Eliminacja transakcji wewnątrzgrupowych-0.2--
Udział we wspólnych przedsięwzięciach1419.578.6-
* W rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k jest podmiotem współkontrolowanym przez Grupę (wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11, patrz nota 14, powyżej).
 
(1) Kwota zysku z wyceny zachowanej inwestycji w poprzednio kontrolowanej przez Grupę jednostce do jej wartości godziwej na dzień utraty kontroli w wysokości 6.7 mln zł.
→ ←