Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne

Dodatkowe informacje i objaśnienia
13. Rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne   
Nota31 grudnia 201731 grudnia 2016
Aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu13.18924.78431.7
Rzeczowe aktywa trwałe13.1.18761.58261.7
Aktywa niematerialne, w tym:163.2170
Wartość firmy13.1.245.645.6
Pozostałe aktywa niematerialne13.1.3117.6124.4
Aktywa trwałe segmentu wydobywczego13.227092871.8
Rzeczowe aktywa trwałe2404.22390
Aktywa niematerialne, w tym:304.8481.8
Wartość firmy1.11.1
Pozostałe aktywa niematerialne303.7480.7
Razem rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne11633.711303.5
w tym:
Rzeczowe aktywa trwałe11165.710651.7
Aktywa niematerialne468651.8
13.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu        
GruntyBudynki, budowleUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportu, pozostałeRzeczowe aktywa trwałe w toku budowyRazem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2017 517.44562.45593.3667.2109212432.3
Zakup---20.7999.21019.9(1)
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy6.347.2150.834.6-238.9-
Koszty finansowania zewnętrznego ----37.137.1
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji-----13.3-13.3
Zbycie--1.1-32.2(2)-5.4--38.7
Pozostałe---0.8-3-1.7-5.5
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2017523.74608.55711.1714.11874.413431.8
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 201716.11609.42148.6319.4-4093.5
Amortyzacja1.7177.5252.792.3-524.2
Zbycie--1.1-31.7(2)-5.6--38.4
Pozostałe--0.30.9-1.2
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 201717.81785.82369.9407-4580.5
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 20171.551.46.54.113.677.1
Utworzenie-23.82.61.50.628.5
Wykorzystanie/Rozwiązanie--1.6-0.2-0.9--2.7
Pozostałe-----13.1-13.1
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 20171.573.68.94.71.189.8
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2017504.42749.13332.3302.41873.38761.5
(1) Nakłady związane były głównie z realizacją budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą EFRA (821,9 mln zł), zakupem katalizatorów (96,9 mln zł) oraz części zamiennych (20,8 mln zł), a także z rozbudową sieci stacji paliw (32,8 mln zł), budową instalacji Węzła Odzysku Wodoru (19,5 mln. zł).
(2) W tym likwidacja zużytych katalizatorów w Grupie LOTOS S.A. w kwocie (19,0 mln zł).
GruntyBudynki, budowleUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportu, pozostałeRzeczowe aktywa trwałe w toku budowyRazem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2016 510.24474.65556.4620.2395.911557.3
Zakup---20.4903.1923.5(1)
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy12.89353.449.5-208.7-
Koszty finansowania zewnętrznego ----4.84.8
Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych (lub grupy do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży----2.1--2.1
Zbycie-5.6-5.6-15.3-12.1-0.4-39
Pozostałe-0.4-1.2-8.7-2.7-12.2
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2016 517.44562.45593.3667.2109212432.3
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 201614.81436.81926.4266.7-3644.7
Amortyzacja1.7174.9236.161.6-474.3
Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych (lub grupy do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży----1.4-(1,4) 
Zbycie-0.4-2.6-14.5-9.1--26.6
Pozostałe-0.30.61.6-2.5
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2016 16.11609.42148.6319.4-4093.5
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 20161.244.45.72.613.667.5
Utworzenie0.311.312-14.6
Wykorzystanie/Rozwiązanie--4.3-0.2-0.5--5
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 20161.551.46.54.113.677.1
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2016 499.82901.63438.2343.71078.48261.7
(1) Nakłady związane były głównie z realizacją budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą EFRA (672,3 mln zł), a także z rozbudową sieci stacji paliw (105,5 mln zł), budową instalacji Węzła Odzysku Wodoru (55,6 mln. zł).
13.1.2 Wartość firmy segmentu produkcji i handlu  
Wartość firmy alokowana jest do ośrodków wypracowujących środki pieniężne, co przedstawia poniższa tabela:
31 grudnia 201731 grudnia 2016
Wartość firmy powstała przy nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o.:
- hurtowa sprzedaż paliw LPG1010
- sieci stacji paliw (ESSO, Slovnaft Polska)33,733.7
Razem43.743.7
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia pozostałych jednostek1.91.9
Razem wartość firmy45.645.6
13.1.3 Pozostałe aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu     
 Patenty, znaki towarowe, koncesje i licencjePozostałeAktywa niematerialne w realizacjiRazem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2017 205.337.117.3259.7
Zakup-0.17.27.3
Z rozliczenia aktywów niematerialnych w realizacji3.50.5-4-
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji---9(1)-9
Pozostałe-1.9-0.3-1.1-3.3
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2017206.937.410.4254.7
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2017111.315-126.3
Amortyzacja11.41.4-12.8
Pozostałe-1.9-0.1--2
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2017120.816.3-137.1
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2017--99
Utworzenie----
Wykorzystanie/Rozwiązanie---9(1)-9
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2017----
Wartość księgowa netto 31 grudnia 201786.121.110.4117.6
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2016197.936.318.8253
Zakup-0.277.2
Z rozliczenia aktywów niematerialnych w realizacji7.60.9-8.5-
Pozostałe-0.2-0.3--0.5
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2016 205.337.117.3259.7
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2016100.913.9-114.8
Amortyzacja10.41.2-11.6
Pozostałe--0.1--0.1
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2016111.315-126.3
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2016--99
Utworzenie----
Wykorzystanie/Rozwiązanie----
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2016--99
Wartość księgowa netto 31 grudnia 20169422.18.3124.4
(1) Instalacje rafineryjne (bez wpływu na wynik).
13.2 Aktywa trwałe segmentu wydobywczego   
Nota31 grudnia 201731 grudnia 2016
Aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego13.2.1256.9396.7
Rzeczowe aktywa trwałe52.255.7
Aktywa niematerialne204.7341
Aktywa produkcyjne związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego13.2.22103.42098.2
Rzeczowe aktywa trwałe20181966.9
Aktywa niematerialne85.4131.3
Pozostałe aktywa trwałe segmentu wydobywczego13.2.3348.7376.9
Rzeczowe aktywa trwałe334367.4
Aktywa niematerialne14.79.5
Razem aktywa trwałe segmentu wydobywczego27092871.8
w tym:
Rzeczowe aktywa trwałe2404.22390
Aktywa niematerialne304.8481.8
13.2.1 Aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego         
Rzeczowe aktywa trwałe związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnegoAktywa niematerialne związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnegoRazem
NotaPolskaPolskaNorwegiaLitwa
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2017167.69.3429.710.6617.2
Zakup20.24.432.8-57.4
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych---44.4-0.6-45
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego---200.8(2)--200.8
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2017187.813.7217.310428.8
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2017-8.9--8.9
Amortyzacja-0.5--0.5
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2017-9.4--9.4
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2017111.9-89.110.6211.6
Utworzenie9.423.7(1)---23.7
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych---7.3-0.6-7.9
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego---64.9(2)--64.9
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2017135.6-16.910162.5
Wartość księgowa netto 31 grudnia 201752.24.3200.4-256.9
(1) Nakłady związane z poszukiwaniem i oceną zasobów obszaru Kamień Pomorski (w kwocie 23,7 mln zł).
(2) Licencje Utgard (dawniej Alfa Sentral) nabytych w ramach pakietu aktywów Sleipner w Norwegii.
Rzeczowe aktywa trwałe związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnegoAktywa niematerialne związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnegoRazem
NotaPolskaPolskaNorwegiaLitwa
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2016167.89.9467.210.2655.1
Zakup1.70.352(2)-54
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych--43.60.444
Spisanie nakładów związanych z zaniechaniem inwestycji9.4-1.9(1)-0.9(1)-133.1(3)--135.9
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2016167.69.3429.710.6617.2
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2016-8--8
Amortyzacja-1.6--1.6
Spisanie nakładów związanych z zaniechaniem inwestycji9.4--0.7(1)---0.7
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2016-8.9--8.9
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2016490.2125.510.2184.9
Utworzenie9.464.8(1)-73.4(4)-138.2
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych--10.90.411.3
Wykorzystanie/Rozwiązanie9.4-1.9(1)-0.2(1)-120.7(3)--122.8
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2016111.9-89.110.6211.6
Wartość księgowa netto 31 grudnia 201655.70.4340.6-396.7
(1) Nakłady związane z poszukiwaniem i oceną zasobów obszarów: Słupsk (decyzja o zaniechaniu inwestycji) oraz Gaz Południe (odpis nakładów na badania sejsmiczne w kwocie 64,8 mln zł).
(2) W tym nakłady na aktywa Sleipner (18,7 mln zł) oraz Heimdal (31,2 mln zł).'
(3) Skapitalizowane nakłady związane z koncesjami PL643 oraz PL655 (wpływ na wynik Grupy w kwocie 12,3 mln zł).
(4) W tym aktywa związane ze złożem Utgard (dawniej Alfa Central) w kwocie 67,6 mln zł oraz koncesja PL797 w kwocie 5,8 mln zł.
Grupa zalicza rzeczowe aktywa trwałe do aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych do czasu, gdy uzyska pewność technicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności wydobywania odkrytych zasobów.
W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej i gazu ziemnego, istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie uzasadnionych zmian przyjętych założeń, które mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów złoża Utgard. W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testu przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15%, wolumen produkcji +/- 15%, kurs USD/NOK +/- 15% oraz stopy dyskonta +/- 0,5 p.p. Poniżej przedstawiono szacowane zmiany odnośnie poziomu odpisu aktualizującego na zmianę kluczowych założeń:
CzynnikZmianaWpływ na poziom odpisów aktualizujących
w mln zł
cena ropy naftowej i gazu ziemnego+/- 15%64.9-20.3
wolumen produkcji+/- 15%64.9-8
kurs USD/NOK+/- 15%64.9-11.8
stopa dyskonta+/- 0,5 p.p.- 4.9
 
13.2.2 Aktywa produkcyjne związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego
             
Aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnegoAktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnegoRazem
NotaPolskaNorwegiaRazemPolskaNorwegiaLitwaRazem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2017-1592.11592.11650.41603.4659.83913.65505.7
Zakup-82(1)82154.8(2)47.72.7205.2287.2
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych--224.4-224.4--208.1-37.8-245.9-470.3
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego---6.6-35.6--29-29
Przeklasyfikowanie aktywów rafineryjnych i pozostałych na aktywa związane z zagospodarowaniem i wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego---0.1--0.10.1
Przeklasyfikowanie aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych-200.8(3)200.8----200.8
Koszty finansowania zewnętrznego---12.5--12.512.5
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji----0.5---0.5-0.5
Pozostałe-----1.71.71.7
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2017-1650.51650.51823.91407.4626.43857.75508.2
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2017---46182729315811581
Amortyzacja---38.4206.418.2263263
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych-----120.5-17.1-137.6-137.6
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego---0.1--0.10.1
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2017---499.5912.9294.11706.51706.5
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2017-1579.71579.7-40.1206.7246.81826.5
Utworzenie9.4-----32.932.932.9
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych--208.4-208.4--5.2-12.4-17.6-226
Przeklasyfikowanie aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych-64.9(3)64.9----64.9
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2017-1436.21436.2-34.9227.2262.11698.3
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2017-214.3214.31324.4459.6105.11889.12103.4
(1) Nakłady na aktywa YME (47,2 mln zł) oraz Sleipner (34,9 mln zł).
(2) Nakłady na złoże B8.
(3) LLicencja Utgard (dawniej Alfa Sentral) nabytych w ramach pakietu aktywów Sleipner w Norwegii.\
Aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnegoAktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnegoRazem
NotaPolskaNorwegiaRazemPolskaNorwegiaLitwaRazem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2016-1452.41452.41384.71497.2636.135184970.4
Zakup-12-112213.2(2)46.3-50.1259.6271.6
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych-127.7127.7-146.424.3170.7298.4
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego----2.9-87.9-0.4-91.2-91.2
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego---58.5(3)--58.558.5
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji----3.3-4---3.3-3.3
Pozostałe---0.21.4-0.31.31.3
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2016-1592.11592.11650.41603.4659.83913.65505.7
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2016---398.4310.3258.1966.8966.8
Amortyzacja---38.8471.825.1535.7535.7
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych----44.910.15555
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego---27.1-3--27.127.1
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji----3.3-4---3.3-3.3
Pozostałe------0.3-0.3-0.3
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2016---46182729315811581
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2016-1452.41452.4-40.6194.3234.91687.3
Utworzenie9.4-----12.4-712.412.4
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych-127.3127.3-3.97.511.4138.7
Wykorzystanie/Rozwiązanie-----4.4-6-7.5-8-11.9-11.9
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2016-1579.71579.7-40.1206.7246.81826.5
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2016-12.412.41189.4736.3160.12085.82098.2
(1) Nakłady na złoże YME.
(2) Nakłady na zagospodarowanie złoża B-8 w kwocie 212,4 mln oraz złoża B-3 w kwocie 0,8 mln zł.
(3) Podmorski gazociąg ze złoża B-3.
(4) Nakłady związane z obszarem Piła (bez wpływu na wynik Grupy).
(5) Nakłady na aktywa Sleipner (42,5 mln zł) oraz Heimdal (3,6 mln zł).
(6) Nakłady na aktywa Heimdal.
(7) Infrastruktura wydobywcza na złożach: Auksoras, Vėžaičiai, Kretinga, Ablinga oraz Liziai.
(8) Złoże Girkaliai.
Poniżej przedstawiono szacowane zmiany poziomu potencjalnych odpisów aktualizujących testowane aktywa obszaru Heimdal i Sleipner na zmianę kluczowych założeń:
CzynnikZmianaWpływ na poziom odpisów aktualizujących
w mln zł
cena ropy naftowej i gazu ziemnego+/- 15%20.7-12.8
wolumen produkcji+/- 15%19.5-11.6
kurs USD/NOK+/- 15%20.4-12.5
stopa dyskonta+/- 0,5 p.p.-4.9
 
 
Poniżej przedstawiono szacowane zmiany odnośnie poziomu odpisów aktualizujących wartość ww. aktywów litewskich na zmianę kluczowych założeń:
CzynnikZmianaWpływ na poziom odpisów aktualizujących
w mln zł
cena ropy naftowej i gazu ziemnego+/- 15%32.3-32.6
wolumen produkcji+/- 15%26-26.2
kurs USD/EUR+/- 15%24-24.2
stopa dyskonta+/- 0,5 p.p.-2.92.9
 
Aktywa na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego
Aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego ropy naftowej i gazu ziemnegoAktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnegoRazem
NorwegiaPolskaNorwegiaLitwaRazem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2017134.9107.4821.11.7930.21065.1
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego-6.6-35.7--29.1-29.1
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych-17.4--103.8-0.1-103.9-121.3
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2017117.5114681.61.6797.2914.7
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2017-80.1405.81.6487.5487.5
Amortyzacja-1.2100-101.2101.2
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych---59--59-59
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2017-81.3446.81.6529.7529.7
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2017 134.9-33.1-33.1168
Utworzenie------
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych-17.4--4.2-0.1-4.3-21.7
Wykorzystanie/Rozwiązanie------
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2017117.5-28.9-0.128.8146.3
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2017-32.7205.90.1238.7238.7
Aktywa związane z zagospodarowaniem zasobówAktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnegoRazem
ropy naftowej i gazu ziemnego
NorwegiaPolskaNorwegiaLitwaRazem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2016122.8108.1829.82939.91062.7
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego--2.9-87.9-0.4-91.2-91.2
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych12.1-79.20.179.391.4
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego-2.2-1--2.22.2
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2016134.9107.4821.11.7930.21065.1
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2016-76.61241.3201.9201.9
Amortyzacja-1.3261.60.2263.1263.1
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych--20.20.120.320.3
Przeklasyfikowanie aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego-2.2-1--2.22.2
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2016-80.1405.81.6487.5487.5
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2016122.8-32-32154.8
Utworzenie------
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych12.1-3.1-3.115.2
Wykorzystanie/Rozwiązanie---2--2-2
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2016134.9-33.1-33.1168
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2016-27.3382.20.1409.6409.6
(1) Podmorski gazociąg ze złoża B-3.
13.2.3 Pozostałe aktywa trwałe segmentu wydobywczego          
GruntyBudynki, budowleUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportu, pozostałeRzeczowe aktywa trwałe w toku budowyAktywa niematerialneRazem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2017 11.453.169.1560.415.331.1740.4
Zakup--0.50.112.59.923
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy--0.313.6-13.9--
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych---2-30.5-0.2-3.2-35.9
Przeklasyfikowanie aktywów rafineryjnych i pozostałych na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego----0.1---0.1
Pozostałe--0.9---0.9
Zbycie---0.1-44.1-0.1--44.3
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 201711.453.168.7499.413.637.8684
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 20174.22039.1272.8-21.6357.7
Amortyzacja0.31.83.135.4-3.243.8
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych---1.5-25.9--1.7-29.1
Przeklasyfikowanie aktywów rafineryjnych i pozostałych na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego----0.1---0.1
Zbycie---0.1-39.7---39.8
Pozostałe---0.3--0.3
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 20174.521.840.6242.8-23.1332.8
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2017--0.65.10.1-5.8
Utworzenie---0.8--0.8
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych----0.5---0.5
Wykorzystanie/Rozwiązanie----3.5-0.1--3.6
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2017--0.61.9--2.5
Wartość księgowa netto 31 grudnia 20176.931.327.5254.713.614.7348.7
GruntyBudynki, budowleUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportu, pozostałeRzeczowe aktywa trwałe w toku budowyAktywa niematerialneRazem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2016 11.496.384.6539.115.129.5776
Zakup--0.311.612.30.224.4
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy--0.110.6-10.7--
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych-0.10.712.8-1.715.3
Przeklasyfikowanie aktywów rafineryjnych i pozostałych na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego--42.4-1-16.1-1----58.5
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji-------
Zbycie---0.5-13.7--0.3-14.5
Pozostałe--0.9---1.4--2.3
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2016 11.453.169.1560.415.331.1740.4
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 20163.934.445.5235.1-16.6335.5
Amortyzacja0.32.3433.7-4.444.7
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych--0.611.2-0.912.7
Przeklasyfikowanie aktywów rafineryjnych i pozostałych na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego--16.5-1-10.6-1----27.1
Zbycie---0.4-7.2--0.3-7.9
Pozostałe--0.2-----0.2
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2016 4.22039.1272.8-21.6357.7
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2016--0.65.30.1-6
Utworzenie---5.4-2--5.4
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych---0.3--0.3
Wykorzystanie/Rozwiązanie----5.9---5.9
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2016--0.65.10.1-5.8
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2016 7.233.129.4282.515.29.5376.9
(1) Podmorski gazociąg ze złoża B-3.
(1) W tym statki w kwocie 5,3 mln zł, patrz nota 9.4.
Do pozostałych rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych segmentu wydobywczego należą między innymi statki oraz wielozadaniowa mobilna platforma wiertnicza.
13.3 Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych  
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie leasingu finansowego
31 grudnia 201731 grudnia 2016
Wartość księgowa brutto323.1312.3
Skumulowane umorzenie141.5103.7
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - 0.8
Wartość księgowa netto181.6207.8
Grupa na podstawie umów leasingu finansowego użytkuje głównie aktywa związane z taborem kolejowym (segment produkcji i handlu), patrz też nota 22.4.
Alokacja amortyzacji20172016
Koszt własny sprzedaży716.6936.3
Koszty sprzedaży77.887.5
Koszty ogólnego zarządu37.135.6
Zmiana stanu produktów oraz korekta kosztu własnego12.88.5
Razem844.31067.9
→ ←