Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Podatek dochodowy

Dodatkowe informacje i objaśnienia
10.1    Obciążenia podatkowe   
Nota20172016
Podatek bieżący567.7115.4
Podatek odroczony10.3208.2448.8
Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto10.2775.9564.2
Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach (netto), w tym z tytułu:136.5-26
- zabezpieczeń przepływów pieniężnych20137.8-26.3
- zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia-1.30.3
Część bieżąca oraz odroczona podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym dla podmiotów działających na terenie Polski.
Dla norweskiej spółki zależnej LOTOS Exploration and Production Norge AS marginalna stopa podatkowa wynosi 78% podstawy opodatkowania. Działalność LOTOS Exploration and Production Norge AS podlega opodatkowaniu w ramach dwóch równoległych systemów podatkowych: systemu podatku dochodowego (stawka podatku 24%) oraz systemu podatku naftowego (dodatkowa stawka podatku 54%). W 2018 roku stawki będą wynosić odpowiednio: 23% w ramach systemu podatku dochodowego i 55% w ramach systemu naftowego, co ma wpływ na rozpoznany w bieżącym okresie podatek odroczony.
Dla litewskich spółek zależnych z GK AB LOTOS Geonafta podatek w części bieżącej i odroczonej ustalony został według stawki 15%.
10.2    Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie wyniku brutto do podstawy opodatkowania   
20172016
Zysk przed opodatkowaniem 2447.71579.4
Podatek dochodowy według stawki 19%465.1300.1
Różnice trwałe:43.815.1
- koszty związane z VAT-7.5
- odsetki budżetowe1.31.2
- inne różnice trwałe42.56.4
Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie--0.4
Efekt podatkowy udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności-0.6-0.6
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych-0.5-1
Różnica wynikająca z opodatkowania spółek stawkami innymi niż 19%:267.9252.9
- Norwegia266249.1(1)
- Litwa2.11.1
- Cypr-0.22.7
Pozostałe różnice0.2-1.9
Podatek dochodowy775.9564.2
(1) W tym efekt podatkowy zmniejszenia aktywów z tytułu podatku odroczonego w kwocie 80,9 mln zł, dotyczący toczącego się podatkowego postępowania wyjaśniającego w Spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS.
10.3    Odroczony podatek dochodowy    
Sprawozdanie z sytuacji finansowejZmiana stanu
Nota31 grudnia 201731 grudnia 2016
Aktywa z tytułu podatku odroczonego415.4596-180.6
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego-277.7-57.4-220.3
Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego10.3.1137.7538.6-400.9
Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego jednostek zagranicznych56.2
Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto10.1136.5
Obciążenie z tytułu podatku odroczonego wykazane w wyniku netto10.1-208.2
Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2018 - 2083.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość nierozpoznanych aktywów podatkowych z tytułu strat podatkowych wyniosła 0,2 mln zł (31 grudnia 2016: 0,3 mln zł.)
10.3.1         Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego      
 Nota31 grudnia 2016Podatek odroczony wykazany w wyniku nettoPodatek odroczony wykazany w innych całkowitych dochodach/(stratach)Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego jednostek zagranicznych31 grudnia 2017
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Świadczenia pracownicze56.71.61.3-0.559.1
Odpisy aktualizujące wartość zapasów0.50.4--0.9
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych344.56.1--48.9301.7
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych14.3-8.3--6
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych2.6-2.6---
Odpisy aktualizujące wartość należności16.4-8.5--7.9
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego33.1-6.7--26.4
Rezerwy/Aktywa na likwidację kopalń ropy naftowej i gazu oraz rekultywację terenu474.489--64499.4
Aktywa z tytułu niezrealizowanej marży5.61.1--6.7
Straty podatkowe rozliczane w czasie344.2-328.9--132.3
Pozostałe rezerwy11.1-1.9--9.2
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych190.7--137.8-52.9
Pozostałe18.2-3.6-0.615.2
1512.3-262.3-136.5-125.8987.7
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych767.27.9--61.1714
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rozliczeń z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie)53.9-33.6--4.815.5
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych11.9-3.5--8.4
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych-2.3--2.3
Rezerwa z tytułu nabytych litewskich koncesji poszukiwawczo - wydobywczych17.9-1.5--115.4
Naliczone odsetki 84.3-37.7--46.6
Pozostałe38.512--2.747.8
973.7-54.1--69.6850
Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego10.3538.6-208.2-136.5-56.2137.7
→ ←